• تاثیر سرمایه انسانی بر مزیت رقابتی با نقش میانجی قابلیت سنجش بازار و مدیریت برند

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/06/15
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/08/17
  • تعداد بازدید: 101
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: 02171053199

  تاثیر سرمایه انسانی بر مزیت رقابتی با نقش میانجی قابلیت سنجش بازار و مدیریت برند

  هدف بررسی تاثیر سرمایه انسانی بر مزیت رقابتی با توجه به نقش میانجی قابلیت سنجش بازار و قابلیت مدیریت برند است. جامعه آماری کارکنان شرکت پارس خودرو است و حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران برابر با 299 نفر تعیین شده است . نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. روش پژوهش پیمایشی بوده و بر اساس هدف، کاربردی است.

  تجزیه تحلیل اطلاعات بر اساس شیوه مدل یابی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار اسمارت پی. ال. اس انجام شده است. به منظور جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه 28 سوالی تامبر و البا (2021) استفاده شده است. جهت تعیین روایی ابزار تحقیق از نظرات خبرگان و روایی همگرا استفاده شده است. بر اساس نتایج به دست آمده سرمایه انسانی تاثیر مثبت و معناداری بر مزیت رقابتی دارد. همچنین هر دو متغیر قابلیت سنجش بازار و قابلیت مدیریت برند دارای اثر میانجی گر بر رابطه بین سرمایه انسانی و مزیت رقابتی هستند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها