• عوامل موثر بر تعهد سازمانی کارکنان تامین اجتماعی شهر کرج در دوران کرونا

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/06/15
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/08/17
  • تعداد بازدید: 83
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: 02171053199

  عوامل موثر بر تعهد سازمانی کارکنان تامین اجتماعی شهر کرج در دوران کرونا

  هدف از این مطالعه تاثیر عوامل موثر بر تعهد کارکنان نسبت به سازمان در دوره همه گیری بیماری کرونا می باشد که تعیین و معرفی این عوامل به سازمانها و مدیران نقش بسزایی در سیاسیت گذاری های کلی در مدیریت منابع انسانی خواهد داشت که نهایتا ماحصل آن افزایش انگیزه کارکنان، تقویت روحیه کار تیمی و بهره وری حداکثری منابع انسانی در جهت نیل به اهداف سازمان خواهد بود. لذا نتایج این تحقیق به مدیران و مسئولان در ایجاد بستر مناسب برای تقویت رفتارهای نوآورانه درسازمان کمک خواهد کرد.

  این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری اطلاعات، تحقیق توصیفی – همبستگی است. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان سازمان تامین اجتماعی شهر کرج می باشد برای حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 86 نفر تعیین شد ابزار گردآوری در این پژوهش، پرسشنامه استاندارد می باشد، که پایایی این پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ تایید شد. جهت تجزیه وتحلیل داده های جمع آوری شده از روش مدل سازی مربعات جزیی استفاده گردید.

  روش نمونه گیری، تصادفی ساده از بین کارکنان و سرپرستان می باشد. نتایج بدست آمده نشان می دهد ادراکات کارکنان و سرپرستان از افشاء، ادراکات کارکنان و سرپرستان از کیفیت اطلاعات و ادراکات آنها از صلاحیت منابع انسانی رابطه مستقیم و معناداری با اعتماد سازمانی این افراد داشته و نهایتا اعتماد سازمانی کارکنان و سرپرستان تاثیر بسزایی در میزان تعهد سازمانی آنها خواهد داشت.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها