• بررسی رابطه بین شاخص های سواد رسانه ای معلمان با میزان سازگاری تحصیلی دانش آموزان

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/06/15
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/08/21
  • تعداد بازدید: 95
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: 02171053199

  بررسی رابطه بین شاخص های سواد رسانه ای معلمان با میزان سازگاری تحصیلی دانش آموزان

  هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین شاخص های سواد رسانه ای معلمان با میزان سازگاری تحصیلی دانش آموزان می باشد. روش پژوهش توصیفی و از نوع پیمایشی - تحلیلی است و جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه معلمان و دانش آموزان مقطع ابتدایی شهر کرمانشاه می باشد.

  لذا با توجه به جدول کرجسی و مورگان و روش نمونه گیری تصادفی ساده تعداد 279 نفر از دانش آموزان مقطع ابتدایی و 176 نفر از معلمان ابتدایی شهر کرمانشاه به عنوان نمونه آماری انتخاب گردیدند. به منظور گردآوری داده ها از پرسشنامه سواد رسانه ای فلسفی و همکاران 1393 پرسشنامه سازگاری تحصیلی (سینها و سینگ، 1993) استفاده گردید.

  و یافته های پژوهش با استفاده از ضریب همبستگی و رگرسیون با نرم افزار 20spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. پژوهش نشان داد که مولفه سواد رسانه ای ( 05 / 0 ≥ p ) می تواند واریانس متغیر سازگاری تحصیلی دانش آموزان را به صورت معنی دار تبیین کنند. ضریب تاثیر درک محتوای پیام رسانه ای ( 235 / 0 = 𝛽) با توجه به آماره t نشان می دهد که درک محتوای پیام رسانه ای با اطمینان 95 / 0 می تواند تغییرات مربوط به سازگاری تحصیلی را پیش بینی کند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها