• بررسی رابطه استفاده از فضای مجازی با گرایش دانش آموزان به خشونت (مورد مطالعه: دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر تبریز)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/06/15
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/08/22
  • تعداد بازدید: 240
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: 02171053199

  بررسی رابطه استفاده از فضای مجازی با گرایش دانش آموزان به خشونت (مورد مطالعه: دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر تبریز)

  تحقیق حاضر به بررسی رابطه استفاده از فضای مجازی با گرایش دانش آموزان به خشونت (مورد مطالعه: دانش آموزان شهر تبریز) می باشد. اهمیت این تحقیق از آنجا نشات می گیرد که امروزه فضای مجازی تاثیرات نامطلوبی در بروز رفتارهای هیجانی پرخاشگرانه در بین دانش آموزان علیه دیگران به وجود آورده است. این فضا علیرغم جذابیت ها، سرگرمی ها و پاسخ به کنجکاوی های علمی مانند فیلم و بازی های رایانه ای، روح و روان دانش آموزان را به مخاطره می اندازد.

  با این توصیف این تحقیق با روش توصیفی – پیمایشی و انتخاب جامعه آماری دانش آموزان دختر مقطع متوسطه صورت گرفته است. همچنین برای نمونه گیری ابتدا با محاسبه حجم نمونه از طریق معادله کوکران تعداد 146 نفر انتخاب و نمونه ها با روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای از سطح دبیرستان های منطقه انتخاب شدند.

  ابزار تحقیق نیز برای جمع آوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته بوده که قبل از اجرا، اعتبار و پایایی آن مورد تایید قرار گرفت که در نهایت داده ها در دو بخش توصیف و آزمون فرضیه ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته های تحقیق نشان می دهد که نقش خانواده کنترل گرایش به خشونت دانش آموزان بسیار موثر بوده (β=0.280) و در رتبه اول قرار دارد، همچنین فضای خشونت طلبی در اینترنت (β=0.246) و بازی های اینترنتی (β=0.228) نیز در افزایش خشونت طلبی دانش آموزان موثر هستند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها