• بررسی رابطه ی انسجام خانوادگی و ابعاد هویت بر رضایت مندی زناشویی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/06/15
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/08/25
  • تعداد بازدید: 123
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: 02171053199

  بررسی رابطه ی انسجام خانوادگی و ابعاد هویت بر رضایت مندی زناشویی

  زمینه و هدف:خانواده از اساسی ترین و جهان شمول ترین ارکان هاست بررسی پژوهش های پیشین نشان می دهد انسجام خانوادگی احتمالا مسئله ای است که ابعاد هویت در آن موثر است و همین طور رضایتمندی زناشویی نیز در آن نقش بسزایی دارد. هدف پژوهش حاضر تعیین میزان رضایت زناشویی بر انسجام خانوادگی و ابعاد هویت که شامل هویت فردی و هویت جمعی می باشد.

  روش بررسی: این پژوهش از نظر هدف در دسته پژوهش های توصیفی و از منظر شیوه در دسته پژوهش های همبستگی قرار می گیرد. جامعه آماری افراد ازدواج کرده شهر مشهد بودند که نمونه شامل 200 نفر از زنان مردان ازدواج کرده بودند که متغیرهای وابسته، انسجام خانوادگی و ابعاد هویت هستند که توسط پرسشنامه ی مقیاس انسجام خانوادگی سامانی و رضویه و پرسشنامه ابعاد هویت نسخه چهارم (aiq iv) اندازه گرفته شد متغیرهای مستقل شامل رضایتمندی زناشویی است که با پرسشنامه رضایت زناشویی (ims) توسط هودسن ساخته گردیده است مورد سنجش قرار گرفت. داده های پرسشنامه های پژوهش توسط نرم افزار (spss) و روش آماری کالموگروف-اسپرنف مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و همچنین برای بررسی این موضوع که رابطه ای بین دو متغیر به لحاظ آماری معنادار است یا خیر، از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شده است. مفروضات این آزمون مانند رگرسیون می باشد.

  یافته ها: انسجام خانوادگی بر رضایت مندی زناشویی موثر است و با بالاترین انسجام خانوادگی به صورت معناداری رضایت مندی نیز افزایش پیدا می کند و همین طور هویت فردی، هویت اجتماعی، هویت جمعی و هویت ارتباطی نیز به صورت معناداری بر رضایت زناشویی تاثیر می گذارند.

  نتیجه گیری: میزان تاثیر هر یک از متغیرهای مورد پژوهش در این تحقیق به میزان متناسبی بر رضایت مندی زناشویی تاثیرگذار است. ابتدا بیشترین تاثیر را طبق پژوهش های آماری انجام شده هویت اجتماعی دارد سپس هویت جمعی بعد از آن هویت فردی موثر است همچنین پیشنهاد می گردد که این پژوهش بر روی افراد مطلقه یا افراد بیشتر در شهرهای دیگر نیز انجام گردد و لازم به ذکر است که رضایت مندی زناشویی با دادن مهارت هایی به افراد از جمله حل مسئله تلاش برای هویت یابی آموزش مهارت های کاربردی زناشویی ارتقا داده می شود و باعث افزایش رضایت مندی زوجین می گردد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها