• اثربخشی آموزش ذهن آگاهی با رویکرد اسلامی بر شفقت به خود در مبتلایان به کووید 19

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/06/15
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/08/29
  • تعداد بازدید: 85
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: 02171053199

  اثربخشی آموزش ذهن آگاهی با رویکرد اسلامی بر شفقت به خود در مبتلایان به کووید 19

  سابقه و هدف: آگاهی یافتن فرد از ابتلاء به بیماری کرونا می تواند سبب ایجاد بحران عاطفی گردد هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش ذهن آگاهی با رویکرد اسلامی بر شفقت به خود در مبتلایان به کووید 19 بود.

  روش کار: این پژوهش به شیوه ی نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون - پس آزمون و گروه کنترل اجرا شد. جامعه ی آماری پژوهش را کلیه زنان مبتلا به کرونا بیمارستان امام رضا استان خراسان رضوی در سال 1400 تشکیل دادند. از بین آنها 30 زن به روش نمونه گیری مبتنی بر هدف انتخاب؛ و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش ( 15 نفر) و کنترل ( 15 نفر) جایگزین شدند. افراد گروه آزمایش در 8 جلسه، برنامه آموزش ذهن آگاهی با رویکرد اسلامی را دریافت کردند؛ گروه کنترل در لیست انتظار قرار گرفت. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه و مقیاس شفقت به خود (ریف وکیز- scs) استفاده شد. داده ها با روش آماری تحلیل کوواریانس چندمتغیره تحلیل شد. در این پژوهش همه ی مسائل اخلاقی رعایت شده است.

  یافته ها: یافته ها نشان داد که با کنترل اثر پیش آزمون، بین میانگین نمرات شفقت به خود در دو گروه آزمایش و کنترل در مرحله پس آزمون، تفاوت معناداری وجود دارد  (0.001> p)

  نتیجه گیری: آموزش ذهن آگاهی با رویکرد اسلامی بر ارتقاء شفقت و مهربانی به خود در زنان مبتلا به کووید 19 اثربخش است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها