• بررسی اثربخشی روش تدریس برونر بر مهارت های فراشناخت دانش آموزان متوسطه اول شهر بم

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/06/15
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/08/29
  • تعداد بازدید: 172
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: 02171053199

  بررسی اثربخشی روش تدریس برونر بر مهارت های فراشناخت دانش آموزان متوسطه اول شهر بم

  هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی روش تدریس برونر بر مهارت های فراشناخت دانش آموزان متوسطه اول شهر بم بود. روش پژوهش حاضر شبه آزمایشی است. جامعه آماری پژوهش کلیه دانش آموزان متوسطه اول شهر بم می باشند. از بین این دانش آموزان 40 نفر از دانش آموزان پایه نهم به صورت نمونه گیری در دسترس در دو گروه 20 نفر آزمایش و گواه انتخاب شدند.

  ابزار اندازه گیری در این پژوهش، بسته آموزش روش تدریس برونر و پرسشنامه راهبردهای فراشناختی رستگار (1385) می باشد. ضریب پایایی پرسشنامه راهبردهای فراشناختی 89 / 0 به دست آمد. داده های به  دست آمده با استفاده از آزمون تحلیل کواریانس تک متغیره با نرم افرار spss 20 مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج بیانگر آن است که روش تدریس برونر بر مهارتهای فراشناخت دانش آموزان متوسطه اول شهر بم تاثیر مثبت و معناداری دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها