• بررسی نقش بازاریابی اکتسابی و تاثیر قابلیت ها و عملکردهای آن در کسب و کار پروژه محور

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/11/19
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/11/26
  • تعداد بازدید: 129
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: ۰۹۳۳۳۴۹۸۱۲۶

  بررسی نقش بازاریابی اکتسابی و تاثیر قابلیت ها و عملکردهای آن در کسب و کار پروژه محور

  بازاریابی اکتسابی یک تاکتیک بازاریابی است که تنها هدف آن آوردن مشتریان یا اربابان رجوع جدید به یک تجارت است. هدف نهایی ایجاد یک استراتژی بازاریابی است که به صورت خودکار اجرا شود. در پژوهش حاضر، بررسی نقش بازاریابی اکتسابی و تأثیر قابلیت ها و عملکردهای آن در کسب و کار پروژه محور می پردازیم.

  پژوهش حاضر از جنبه هدف در دسته پژوهش های کاربردی قرار می گیرد و از نظر  طرح پژوهش، توصیفی- همبستگی است. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه بوده و جامعه آماری آن مدیران و کارشناسان بازاریابی یک شرکت بزرگ مواد غذایی با 128 کارمند در شهر رشت است. که 98 پرسشنامه برگشت داده شد. تعداد نمونه با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده بوده و از تکنیک مدل سازی معادلات ساختاری به روش حداقل مربعات (pls) در نرم افزار smartpls3 استفاده شده است. بررسی نتایج پژوهش نشان داد بازاریابی اکتسابی در کسب و کار پروژه محور تأثیر معناداری دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها