• بررسی رابطه و میزان تأثیرگذاری جو سازمانی بر کارآفرینی سازمانی کارکنان امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1402/04/20
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1402/08/08
  • تعداد بازدید: 41
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: 09033845167

  از آنجاییکه فعالیت مالی و عملیاتی سازمانهای دولتی در حال گذر و تغییر از بودجه ریزی برنامه ای به سمت بودجه ریزی عملیاتی است. امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل نیز بعنوان بازوی نظارتی قوه مجریه، نیازمند تغییر و همگامی با سایر سازمانهای دولتی و اعمال حسابرسی عملیاتی می باشد، بنابراین به مثابه هر سازمان دیگری نیازمند تغییر و افزایش کارآفرینی سازمانی است.

  از اینرو در این تحقیق سعی شده که رابطه کارآفرینی سازمانی کارکنان امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل با جوسازمانی که از شاخصه های مهم تأثیر گذار بر رفتار فرد می باشند مورد بررسی قرار گیرد. روش پژوهش تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از حیث روش، همبستگی- پیمایشی است. جامعه آماری از بین کارکنان امور اقتصادی و دارایی استان بوده و تعداد 80 نفر به عنوان نمونه ی آماری در نظر گرفته شده اند، روش جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای و میدانی بوده و ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسش نامه می باشد. نتایج تحقیق نشان می دهد که بین جو سازمانی با کارآفرینی سازمانی رابطه معنی داری برقرار است .

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم