• بررسی تاثیر کیفیت کنترل داخلی بر گزارشگری مسئولیت اجتماعی شرکت و هزینه های نمایندگی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1402/04/20
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1402/08/15
  • تعداد بازدید: 44
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: 09033845167

  هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی تاثیر کیفیت کنترل داخلی بر گزارشگری مسئولیت اجتماعی شرکت و هزینه‌های نمایندگی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. این تحقیق یک تحقیق کاربردی از نوع توصیفی همبستگی است. جامعه آماری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران هستند که نمونه آماری تحقیق شامل 134 شرکت از بورس اوراق بهادار تهران در یک دوره 7 ساله بین سال‌های 1394 تا 1400 مورد بررسی قرار گرفت.

  فرضیه‌های پژوهش با استفاده از روش رگرسیون پانل دیتا و رگرسیون ترکیبی در نرم‌افزار ایویوز تجزیه و تحلیل گردید. تجزیه و تحلیل فرضیه‌ها در این تحقیق با استفاده از روش تخمین egls در سطح اطمینان 95 درصد نشان داد که کیفیت کنترل داخلی تأثیر مثبت و معناداری بر گزارشگری مسئولیت اجتماعی شرکت دارد. لذا با افزایش کیفیت کنترل داخلی، گزارشگری مسئولیت اجتماعی شرکت افزایش می‌یابد. کیفیت کنترل داخلی تأثیر معناداری بر هزینه‌های نمایندگی ندارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها