• اثر غلظت جیره و افزودن آنتی اکسیدان ها بر هورمون های تیروئیدی جوجه های گوشتی تحت تنش سرمایی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1391/03/31
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1391/03/31
  • تعداد بازدید: 910
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  به منظور بررسی اثر غلظت جیره با و بدون افزودن آنتی اکسیدان بر عملکرد جوجه های گوشتی تحت شرایط استرس سرمایی آزمایش فاکتوریل 2×2×2 در قالب طرح کاملا تصادفی انجام گرفت. تیمارهای مورد آزمایش عبارت بودند از تنش سرمایی (2 سطح با و بدون استرس)، 2 سطح غلظت انرژی و پروتئین (جیره غلظت و رقیق) و 2 سطح استفاده از آنتی اکسیدان (با و بدون آنتی اکسیدان). هر تیمار دارای 4 تکرار و تعداد 11 قطعه جوجه گوشتی در هر تکرار بود که در مجموع 32 واحد آزمایش استفاده شد. جوجه ها تا سن 14 روزگی با جیره بر پایه ذرت و سویا تغذیه گردیدند و سپس جیره های آزمایش در اختیار جوجه ها قرار گرفت. از سن 18 تا 21 روزگی دمای سالن بتدریج کاهش یافت و در سطح 15 درجه تا آخر دوره حفظ گردید. در سنین 25 و 42 روزگی به منظور تعیین شاخص هورمون های تیروئیدی، دو پرنده از هر تکرار انتخاب و خونگیری از ورید بال انجام شد. نتایج نشان داد که اثر استرس سرمایی در سنین 25 و 42 روزگی بر غلظت هورمون t3 معنی دار بود (p<0.01). بطوری که غلظت هورمون t3 تحت شرایط استرس سرمایی افزایش یافت. همچنین افزودن آنتی اکسیدان بر نسبت t3 به t4 در هر دو سن 25 و 42 روزگی اثر معنی دار نداشت. اثر متقابل دانسیته در آنتی اکسیدان جیره بر غلظت هورمون های t3 و t4 در سن 25 روزگی و غلظت t3 در سن 42 روزگی معنی دار بود (p<0.01) و اثر دانسیته در استرس سرمایی در سن 25 روزگی بر غلظت هورمون های t3 معنی دار بود (p<0.01) بطوریکه در غلظت های پایین انرژی و پروتئین گروه دریافت کننده آنتی اکسیدان در مقایسه با گروه فاقد آنتی اکسیدان، غلظت t3 پایین تری داشتند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها