• تاثیر استفاده از پربیوتیک و پروبیوتیک در جیره غذائی بر عملکرد مرغان تخم گذار، فراسنجه های بیوشیمیایی و فیزیولوژی خون و صفات کیفی تخم مرغ

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1391/03/31
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1391/03/31
  • تعداد بازدید: 898
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  به منظور مطالعه تاثیر پروبیوتیک و پربیوتیک بر صفات عملکردی و فراسنجه های بیوشیمیایی و فیزیولوژی کیفی تخم مرغان تخم گذار، آزمایشی بر پایه طرح کاملا تصادفی با 90 قطعه مرغ تخمگذار با 5 تیمار شامل 3 تکرارکه هر تکرار 6 قطعه مرغ تخم گذار نژاد لوهمن وجود داشت انجام شد. بدین منظور 5 جیره آزمایشی با 4 نوع مختلف پروبیوتیک و پربیوتیک مورد استفاده قرار گرفت: تیمار 1 (شاهد) شامل جیره پایه (بر اساس ذرت و سویا)، تیمار 2 شامل جیره پایه به همراه 100 گرم در تن، جیره 3، 4 و 5 که شامل 50 گرم در تن پربیوتیک و پربیوتیک بودند. بر اساس نتایج این آزمایش افزودن پربیوتیک ها و پربیوتیک ها تاثیر معنی داری بر مصرف غذایی، ضریب تبدیل غذایی، توده تخم مرغ و وزن تخم مرغ تولیدی نداشت (p>0.05). در مورد صفات کیفی تخم مرغ نیز تاثیر معنی داری مشاهده نشد (p>0.05). همچنین تاثیر آماری معنی داری بر شمارش تقریبی گلبولهای سفید خون و میزان کلسترول hdl ,ldl  و تری گلیسیریدهای خونی مشاهده نشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها