• اثرات استفاده از پربیوتیک، پروبیوتیک و سین بیوتیک در جیره غذایی مرغان تخمگذار بر عملکرد و فراسنجه های کیفی تخم مرغ

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1391/03/31
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1391/03/31
  • تعداد بازدید: 942
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  به منظور مطالعه اثرات استفاده از دو نوع پروبیوتیک ها (تپاکس و یسچر)، دو نوع پری بیوتیک (فرمکتو و ای ماکس) و یک نوع سین بیوتیک (بیومین) در جیره ی غذایی (انرژی قابل متابولیسم 2720 kcal/kg و پروتئین خام 145 gr/kg) بر عملکرد مرغان تخمگذار و فراسنجه های کیفی تخم مرغ، تعداد 216 قطعه مرغ تخمگذار سویه تجاری لوهمن در سن 76 هفتگی بین 36 قفس توزیع شده و به مدت شش هفته صفات عملکردی اندازه گیری شد و فراسنجه های کیفی تخم مرغ در یک نوبت و در هفته ششم مورد ارزیابی قرار گرفت. اعداد بدست آمده در قالب طرح کاملا تصادفی و با استفاده از نرم افزار آماری sas با رویه glm تجزیه و تحلیل آماری شدند و مقایسه میانگین ها با استفاده از آزمون چند دامنه ای دانکن انجام شد. استفاده از پروبیوتیک، پربیوتیک و سین بیوتیک آماری معنی – داری بر تولید تخم مرغ، مصرف خوراک، ضریب تبدیل خوراک و توده تخم مرغ نداشت (p<0.05)، ولی وزن تخم مرغ به طور معنی داری تحت تاثیر قرار گرفت به طوری که در گروه های دریافت کننده افزودنی بیشتر بود (p<0.05). از صفات کیفی تخم مرغ فقط ضخامت و وزن پوسته تحت تاثیر قرار گرفت (p<0.05)، به گونه ای که در گروه های آزمایشی حاوی افزودنی به طور معنی داری در مقایسه با گروه شاهد بیشتر بود (p<0.05). نتایج حاصل از این آزمایش نشان داد که استفاده از افزودنی های تپاکس، یسچر، ای ماکس و بیومین باعث بهبود وزن، ضخامت و وزن پوسته تخم مرغ شد ولی اثرات مثبتی بر عملکرد تولیدی مرغان تخمگذار نداشت.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها