همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
حوزه های تحت پوشش رویداد
 • پتانسیل رمبندگی و پارامترهای تأثیرگذار بر آن- مطالعۀ موردی جنوب شهرستان اردبیل

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1393/04/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1393/04/01
  • تعداد بازدید: 1030
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  خاکهای رمبنده از جمله خاکهای مشکل آفرین و مسئله داری هستند که به دلیل مکانیزم فروریزشی پیچیده در آنها، اهمیت شناسایی و تجزیه و تحلیل پارامترهای مؤثر بر این پدیده از اهمیت دو چندانی برخوردار است. خاکهای رمبنده خاکهای نیمه اشباعی هستند که در اثر مرطوب شدن و تحت یک بارگذاری معین و یا حتی بدون بارگذاری مشخصی (فقط در اثر مرطوب شدن)، پیوند بین ذرات خاک سست شده و از بین خواهند رفت و در نهایت خاک دچار نشستهای ناگهانی و قابل توجهی خواهد شد. در این پژوهش ابتدا به ارزیابی پتانسیل رمبندگی خاک با دو روش مبتنی بر معیارهای تجربی و همچنین روش مبتنی بر معیار استاندارد بر پایۀ آزمایش تحکیم مضاعف (astm 53333-03) در جنوب شهرستان اردبیل پرداخته شده است. نتایج بدست آمده نشانگر رمبندگی شدید و نسبتاً شدید در منطقۀ مورد مطالعه می باشد. در ادامه به بررسی پارامترهای تأثیرگذار بر این پدیده از جمله میزان رس موجود در خاک منطقۀ مورد مطالعه، درصد رطوبت طبیعی نمونه های اخذ شده و همچنین ضریب یکنواختی خاک مورد نظر پرداخته شده است. نتایج حاصله در این بخش بیانگر رابطۀ عکس بین میزان رس موجود در خاک و درصد رطوبت طبیعی خاک با میزان رمبندگی خاک مورد مطالعه می باشد. اثرگذاری ضریب یکنواختی خاک نیز در محدوده های پایین تر cu قابل استناد می باشد که این محدودۀ قابل استناد بیانگر رابطۀ مستقیم مقدار ضریب یکنواختی خاک مورد مطالعه با میزان رمبندگی آن می باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها