• عوامل روانشناختی مؤثر در سبک رانندگی رانندگان اتوبوس های درون شهری شهر تهران

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/01/01
  • تعداد بازدید: 706
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  نظر به اهمیت نقش رانندگان اتوبوس در حمل و نقل گسترده درون شهری و تأثیر جایگاه آنها به لحاظ مهارت های رانندگی در اثربخشی سلامت به معنای عام و به صورت فردی و جمعی در پژوهش حاضر عوامل روانشناختی مؤثر در سبک رانندگی رانندگان اتوبوس های درون شهری شهر تهران مورد بررسی قرار گرفت. روش تحقیق توصیفی از نوع زمینه یابی است. نمونه پژوهش در مجموع 458 نفر شامل 236 نفر راننده عمومی و 222 نفر راننده خصوصی به صورت تصادفی انتخاب و مورد آزمون و بررسی قرار گرفتند آزمون توجه و دقت پیرون پرسشنامه خشم پرسشنامه ویژگی های شخصیتی مربوط به رانندگان (ivpe)، آزمون زمان واکنش نتایج پژوهش وضعیت شخصیت، و خشم رانندگان و  همچنین میزان دقت، زمان واکنش، آن ها را مشخص کرد همچنین مقایسه دو گروه با آزمون t نشان داد که رانندگان عمومی خشم خود را بیشتر از رانندگان خصوصی بروز میدهند، مقایسه نتایج آزمون شخصیت نیز رانندگان عمومی از ثبات عاطفی بیشتری از رانندگان خصوصی برخوردار هستند، از نظر مقایسه نمرات دقت و زمان واکنش نیز یافته دلالت بر عدم معناداری دو گروه رانندگان عمومی و خصوصی دارد. فقط رانندگان خصوصی نسبت به عمومی از لحاظ خطای موقعیت انتخابی دچار خطای بیشتری شده اند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم