• تأثیر فرهنگ ایمنی سازمان در بروز تصادفات در میان رانندگان شاغل اتوبوس رانی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/01/01
  • تعداد بازدید: 824
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  فرهنگ ایمنی به عنوان جزئی از فرهنگ سازمانی، بر ایمنی و بهداشت کارکنان موثر است. هدف این مطالعه بررسی ارتباط بین ابعاد فرهنگ ایمنی سازمان و تصادفات رانندگی خود گزارشی در بین رانندگان شاغل اتوبوس رانی حمل و نقل عمومی تهران می باشد. این مطالعه توصیفی- مقطعی بر روی 168 نفر از رانندگان مرد انجام شده است. نمونه ها به نسبت جمعیت شاغل در هر سامانه یا منطقه اتوبوس رانی و به طور تصادفی انتخاب شدند. در این مطالعه اطلاعات از طریق پرسشنامه های دموگرافیک و فرهنگ ایمنی جمع آوری شدند. پرسشنامه فرهنگ ایمنی در مطالعه دیگری از محقق از نظر روایی و پایایی در بین رانندگان اتوبوس تائید شده است. داده های جمع آوری شده با استفاده از همبستگی اسپیرمن و کای مجذور در نرم افزار 16 spps مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. بر طبق نتایج 29.8% از رانندگان در سه سال گذشته با 4 تصادف یا بیشتر درگیر شده اند. بررسی روابط بین ابعاد فرهنگ ایمنی و درگیری در تصادفات نیز نشان داد ارتباط معنی داری بین سبک رهبری و ارزش های شرکت، تعهد مدیریت و خط مشی ایمنی و درگیری در تصادفات خودگزارشی وجود دارند. همچنین نتایج نشان داد که ارتباط معنی دار و معکوسی بین فاکتور کنترل و درگیری در تصادفات خودگزارشی وجود دارد. بنابراین درگیر شدن رانندگان در تصادفات می تواند از طریق نظارت و بازرسی هایی فنی از وسایل نقلیه و کلیه مسیرها از سوی شرکت اتوبوس رانی کاهش یابند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها