همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
حوزه های تحت پوشش رویداد
 • acetoin production enhanced by manipulating carbon flux in a newly isolated bacillus amyloliquefaciens

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1390/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1390/01/01
  • تعداد بازدید: 676
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  a new strain, fmme044, exhibited a remarkable ability to synthesize acetoin and was identified as bacillus amyloliquefaciens. the following characteristics of enzyme activity were found: 2,3-butanediol was reverse transformed to acetoin upon depletion of glucose; lower agitation speeds favored 2,3-butanediol accumulation; and higher agitation speeds favored reverse transformation of 2,3-butanediol to acetoin. in order to enhance acetoin production by manipulating the carbon flux distribution, a two-stage agitation speed control strategy was proposed: during the first 24 h, the agitation speed was set to 350 rpm to achieve a high 2,3-butanediol concentration and then the speed was increased to 500 rpm to reverse transform 2,3-butanediol to acetoin. following this strategy, a high titer (51.2 g l−1), yield (0.43 g g−1), and productivity (1.42 g l−1 h−1) of acetoin were achieved. the results demonstrated that b. amyloliquefaciens fmme044 is a potential industrial strain for acetoin production.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها