• بررسی تاثیر آموزش ابراز وجود بر عزت نفس و قاطعیت دانش آموزان دختر مقطع متوسطه

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 694
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  پیش زمینه و هدف: ابراز وجود یک جنبه از ارتباط بین فردی است که می توان آن را ایجاد یا بهبود بخشید. هدف از آموزش ابراز وجود، یاد دادن هنر ارتباط عمیق با دیگران، برخورد جدی با کار و زندگی و تسلط بر خویش است. هدف از این مطالعه، تعیین تاثیر آموزش ابراز وجود بر عزت نفس و قاطعیت دانش آموزان دختر مقطع متوسطه بود.

  مواد و روش کار: این مطالعه نیمه تجربی روی 50 دانش آموز مشتمل بر دو (کلاس) گروه 25 نفری انجام گرفته است. در مرحله اول، اطلاعات مربوط به مشخصات فردی و میزان عزت نفس و قاطعیت واحدهای مورد پژوهش به وسیله پرسشنامه جمع آوری شد. سپس به هر دو گروه آموزش ابراز وجود، داده شد. مرحله دوم پژوهش یک جلسه پس از آخرین جلسه آموزش ابراز وجود، انجام شد و ارزیابی مجدد صورت گرفت.

  یافته ها: نتایج نشان داد بین میانگین امتیازات کسب شده عزت نفس و قاطعیت واحدهای مورد پژوهش قبل و بعد از آموزش اختلاف آماری معنی داری وجود دارد. آزمون آماری t زوجی نیز نشان دهنده افزایش میزان عزت نفس و قاطعیت هر دو گروه بعد از آموزش نسبت به قبل از آموزش می باشد (p=0.000).

  بحث و نتیجه گیری: آموزش ابراز وجود، منجر به افزایش میزان عزت نفس و قاطعیت در دانش آموزان می گردد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم