• بررسی ارتباط مقادیر پروتئین ادرار 4 و 24 ساعته در زنان با تشخیص اولیه اختلالات هیپرتانسیو حاملگی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 584
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  پیش زمینه و هدف: وجود پروتئینوری جزء معیارهای تشخیصی پره اکلامپسی می باشد. به طور رایج از نمونه ادرار 24 ساعته برای ارزیابی شدت پروتینوری استفاده می شود (استاندارد طلائی). هدف از این تحقیق تعیین ارتباط مقادیر پروتئین توتال ادرار 4 ساعته با نمونه ادرار 24 ساعته برای تایید تشخیص پروتئینوری در اختلالات هیپرتانسیو حاملگی می باشد.

  مواد و روش کار: جمعیت مورد مطالعه شامل 100 بیمار با اختلال هیپرتانسیو حاملگی بودند. نمونه ادرار بیماران در طی 24 ساعت جمع آوری می شد. ابتدا نمونه ادرار 4 ساعته و سپس نمونه ادرار 20 ساعت جمع آوری می شد. حجم ادرار، پروتئین توتال و سطوح کراتینین ادرار در نمونه ادرار 4 ساعته و 24 ساعته اندازه گیری شده و سپس ارتباط نتایج دو نمونه با همدیگر تحت آنالیز آماری قرار گرفت.

  یافته ها: از 100 بیمار 42 بیمار پروتئینوری نداشتند. 44 بیمار پروتئینوری خفیف و 14 بیمار پروتئینوری شدید داشتند. بین میزان پروتئین نمونه ادرار 4 ساعته با نمونه ادرار 24 ساعته در موارد خفیف و شدید ارتباط معنی داری وجود داشت (r=0.86 ,p<0.001) .

  بحث و نتیجه گیری: این مطالعه نشان داد که بین مقادیر پروتئین ادرار 4 ساعته و 24 ساعته ارتباط معنی داری وجود دارد و می توان از نتایج حاصل از روش جمع آوری ادرار 4 ساعته به جای نتایج حاصل از جمع آوری ادرار 24 ساعته استفاده کرد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها