• تاثیر بذر آسیاب شده ی سیاه دانه بر پروفایل لیپیدی سرم، وزن بدن و دریافت غذایی خرگوش های هیپرلیپیدمیک

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1390/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1390/01/01
  • تعداد بازدید: 674
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  زمینه و هدف: سیاه دانه یکی از گیاهان دارویی است که به طور سنتی در درمان بسیاری از بیماری ها از جمله هیپرکلسترولمی مورد استفاده قرار گرفته است. از این روی، این مطالعه با هدف بررسی اثر دریافت غذایی بذر آسیاب شده ی سیاه دانه بر پروفایل لیپیدی سرم، وزن بدن و دریافت غذایی خرگوش های هیپرلیپیدمیک صورت گرفت.

  روش بررسی: 24 سر خرگوش نیوزلندی نر پس از 2 هفته دوره ی تطابق (پایه)، به مدت یک ماه تحت رژیم هیپرکلسترولمیک شامل 0.5 درصد کلسترول قرار گرفتند. سپس حیوانات به طور تصادفی به دو گروه کنترل هیپرلیپیدمیک و سیاه دانه تقسیم شدند و به ترتیب تحت رژیم غذایی پایه، 0.5 درصد کلسترول و رژیم پایه، 0.5 درصد کلسترول و 7.5 گرم به ازای هر کیلو وزن بدن در روز بذر آسیاب شده ی سیاه دانه به مدت دو ماه قرار گرفتند. هر دو رژیم ایزوکالریک و ایزونیتروژنیک بودند. اندازه گیری وزن و خون گیری ناشتا در 4 مرحله، شامل ابتدای مطالعه، پس از ایجاد هیپرلیپیدمی، انتهای ماه اول و دوم مداخله صورت گرفت و سطح سرمی پروفایل لیپیدی تعیین شد. همچنین میزان دریافت غذا به طور روزانه و از طریق تفاضل مقدار غذای داده شده از باقیمانده اندازه گیری شد.

  یافته ها: سطح سرمی کلسترول تام، ldl-c، تری گلیسرید، نسبت ldl-c/hdl-c, tc/hdl-c گروه سیاه دانه در انتهای مطالعه به طور معنی داری نسبت به گروه کنترل کمتر بود (p<0.05). اما تفاوت معنی داری در وزن بدن و دریافت غذا بین دو گروه مشاهده نشد (p>0.05).

  نتیجه گیری: بر اساس یافته های به دست آمده در این پژوهش، دریافت غذایی بذر سیاه دانه سطح لیپیدهای سرم خرگوش های هیپرلیپیدمیک را به طور مطلوب کاهش داد. ازاین رو سیاه دانه ممکن است به عنوان یک روش درمانی موثر برای هیپرلیپیدمی مطرح باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها