• مقایسه اثر تجویز اپیدورال متادون و سوفنتانیل در مدت زمان لازم جهت ایجاد بی دردی و عوارض این داروها در بیمارانی که تحت جراحی سزارین قرار گرفتند

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1387/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1387/01/01
  • تعداد بازدید: 825
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  به جهت ایجاد عوارض بدنبال مصرف بعضی از داروهای بیهوشی بر روی جنین، ایجاد بی دردی طی سزارین از مباحث مهم تحقیقاتی می باشد و سعی پژوهشگران بر این است که با بکارگیری روش های جدید، ضمن کاهش عوارض بر میزان تاثیر بی حسی طی این جراحی ها بیافریند. تجویز اپیدورال داروها پیش از سزارین روش انتخابی برای بی حسی می باشد. متادون و سوفنتانیل از جمله داروهایی می باشند که تجویز اپیدورال آنها در مطالعات مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. در این مطالعه نیز مدت زمان بی حسی و عوارض پس از آن در ارتباط با تجویز اپیدورال این داروها در بیماران تحت سزارین مورد بررسی قرار گرفت. شصت زن کاندید جراحی سزارین بطور تصادفی به دو گروه تقسیم شدند. برای بی حسی قبل از جراحی به یک گروه متادون با دوز 0.15mg/kg و به گروه دیگر سوفنتانیل با دوز 0.2μg/kg بصورت اپیدورال تزریق شد. مدت زمان بی حسی و عوارض داروها توسط پرسشنامه ای که از قبل معتبر شده بود بدست آمد. میانگین سنی افراد مورد مطالعه در گروه متادون 7.8±33.2 سال و در گروه سوفنتانیل 6.4±34.3 سال بود که تفاوت معنی داری را بین دو گروه نشان نمی دهد. میانگین مدت زمان بی حسی در افراد گروه متادون بطور معنی داری بیشتر از افراد گروه سوفنتانیل بود (42±296 دقیقه در مقابل 197 دقیقه، p<0.05). در بررسی عوارض داروها، شایعترین عارضه در گروهی که متادون دریافت نمودند، تعریق و شایعترین عوارض در افراد گروه سوفنتانیل، خواب آلودگی و سرخوشی بود. در این مطالعه مشاهده شد که مصرف اپیدورال متادون بطور معنی داری مدت زمان بی حسی بیشتری نسبت به سوفنتانیل ایجاد می نماید. با توجه به عوارض کمتر متادون به همراه طول مدت بی حسی بیشتر و از طرف دیگر قیمت مناسب و در دسترس بودن آن در کشور ایران، به نظر می رسد استفاده از این دارو بصورت اپیدورال نسبت به سوفنتانیل مناسب تر باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها