• تعیین ارزش تشخیصی آزمایش c-reactive protein در موارد مشکوک به آپاندیسیت

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1387/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1387/01/01
  • تعداد بازدید: 623
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  زمینه و هدف: بیماران مشکوک به آپاندیسیت به وسیله شرح حال، معاینه فیزیکی و نتایج آزمایشگاهی ارزیابی می شوند. در این بیماران، تشخیص کلینیکی، مشکل و اشتباه تشخیصی، شایع است. هدف از انجام این مطالعه، بررسی ارزش تشخیصی پروتئین فعال (c-reactive protein)c در موارد مشکوک به آپاندیسیت است.

  روش بررسی: در یک مطالعه آینده نگر، در 299 بیمار با درد حاد شکمی که با شک به آپاندیسیت تحت نظر گرفته شده بودند، میزان crp اندازه گیری شد و نتیجه آن، با نتیجه نهایی تشخیص پاتولوژی یا پیگیری بیماران، مقایسه گردید. نتایج توسط آزمون chi-square مورد بررسی قرار گرفت و صحت، دقت، ویژگی، ارزش اخباری مثبت و منفی آن تعیین گردید.

  یافته ها: نتایج این مطالعه نشان داد که صحت تشخیصی آزمون crp در تشخیص آپاندیسیت، 70% (محدوده اطمینان 95% از 65% تا 74.4%)، حساسیت آن، 80.7% (محدوده اطمینان 95% از 71.2% تا 87.6%)، ویژگی آن، 65.4 (محدوده اطمینان 95% از 58.8 تا 71.5%)، ارزش اخباری مثبت، 49.3% (محدوده اطمینان 95% از 41.3% تا 57.4%) و ارزش اخباری منفی 89.0% (محدوده اطمینان 95% از 83.2% تا 93.0%) است. میزان odds ratio این تست نیز معادل 8 (محدوده اطمینان 95% از 4.3 تا 14.4)  است.

  نتیجه گیری: نتایج بدست آمده از آزمون crp می تواند در تشخیص یا رد کردن تشخیص در موارد مشکوک به آپاندیسیت کمک کننده باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها