همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
حوزه های تحت پوشش رویداد
 • بررسی رابطه هوش هیجانی با سبک های رهبری تحولی، تبادلی و آزاد گذار مورد مطالعه : بیمارستان های دولتی شهر اهواز

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1394/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1394/01/01
  • تعداد بازدید: 637
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  این پژوهش با هدف شناسایی رابطه ی بین هوش هیجانی با سبک های رهبری به  اجرا در آمد. جامعه ی آماری پژوهش، کلیه پرستاران و سرپرستان بیمارستان های دولتی شهر اهواز در سال 1393 به تعداد 1197 نفر پرستار و 137 نفر سرپرستار بود. نمونه ی پژوهش شامل 291 نفر پرستار و 97 نفر سرپرستار بود که با استفاده از نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه باس و آولیو و هوش هیجانی سایبریا شرینگ بود. داده ها از طریق تحلیل همبستگی پیرسون مورد تحلیل قرار گرفت. یافته ها نشان داد که بین هوش هیجانی با سبک های رهبری تحولی و و تبادلی رابطه مثبت معنادار وجود دارد اما رابطه معناداری میان سبک رهبری آزادگذار با هوش هیجانی به دست نیامد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها