• فراوانی مصرف سیگار و ارتباط آن با یافته های ریوی در برونشیولیت مزمن ناشی از گاز خردل

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1378/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1378/01/01
  • تعداد بازدید: 606
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  مقدمه: مطالعه حاضر با هدف تعیین فراوانی گزارش مصرف شیگار و ارتباط  آ با شدت یافته های بالینی و پاراکلینک ریوی در مبتلایان به برونشیولیت مزمن ناشی از مواجهه با عوامل شیمیایی انجام شد.
  مواد و روش کار: در مطالعه مقطعی- مشاهده ای حاضر، 473 بیمار مبتلا به برونشیولیت ناشی از مواجهه با گاز خردل از بین مراجعین به درمانگاه فوق تخصصی ریه بیمارستان بقیه ا... (عج) در سال های 1384 و 1383 انتخاب شدند. روش نمونه گیری به صورت غیرتصادفی ساده بود. یافته های شرح حال، معاینه بالینی، اسپیرومتری و (high-resolution computed tomography) hrct در بیماران ثبت گردید. گزارش مصرف سیگار توسط خود (شامل میزان مصرف به ازای پاکت/ سال و سابقه ترک سیگار) در بیماران ثبت شد.
  نتایج: 56 نفر از بیماران (11.8%) سابقه مصرف سیگار را ذکر کردند. 8 نفر (1.7%) بیش از 10 پاکت/ سال سیگار مصرف کرده بودند. 39 نفر (8.2%) دارای سابقه اقدام به ترک سیگار بودند که در تمامی موارد ناموفق بود. مصرف سیگار با فراوانی بیشتر نمای انسدادی در اسپیرومتری همبلستگی معنی دار آماری نشان داد (p=0.034)، اما با فراوانی یافته های دیگر اسپیرومتری، شرح حال، معاینه ریوی و chest hrct فاقد همبستگی آماری معنی دار بود (p>0.05). میزان مصرف سیگار و سابقه ترک سیگار با هیچ یک از یافته های ریوی ارتباط معنی داری نشان نداد (p>0.05). 7 نفر (1.7%) از افرادی که منکر مصرف سیگار بودند، دارای نمای آمیفزم در hrct ریه بودند.
  بحث و نتیجه گیری: اگر چه فراوانی مصرف سیگار در جانبازان شیمیایی مبتلا به برونشیولیت مزمن زیاد نیست، اما احتمالاً بیماران را مستعد پیشرفت انسداد مجاری تنفسی می نماید. توصیه می شود تا سیاستگذاران بهداشت و سلامت این جمعیت، مداخلات اختصاصی منجر به ترک سیگار در این بیماران را به کار گیرند. توجه به این نکته که حدود 2% افرادی که منکر مصرف سیگار بودند، بر اساس وجود آمفیزم، سالها سیگار مصرف کرده اند، ضرورت به کارگیری تست های آزمایشگاهی قابل اعتمادتر در بررسی مصرف سیگار در این جمعیت را یادآوری می کند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها