• پلی سومنوگرافی 31 جانباز مصدوم گاز خردل با شکایت مشکل تنفسی خواب در بیمارستان بقیه اله الاعظم (عج)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1378/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1378/01/01
  • تعداد بازدید: 564
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  هدف: بسیاری از جانبازان مصدوم گاز خردل از مشکلات تنفسی در طول خواب شکایت می کنند. گاز خردل موج تراکئومالاسی و افزایش قابلیت کلاپس راه هوایی می تواند سبب انسداد راه هوایی شود. این مطالعه برای بررسی انواع اختلالات تنفسی خواب جانبازان گاز خردل که از مشکلات تنفسی طی خواب شکایت داشتند انجام شده است.
  روش کار: به روش غیرتصادفی 31 بیمار مصدوم گاز خردل مراجعه کننده به درمانگاه ریه بیمارستان بقیه اله الاعظم (عج) که از مشکل تنفسی طی خواب شکایت داشتند، انتخاب شده و پس از اخذ اطلاعات دموگرافیک و تکمیل پرسشنامه epworth sleepiness scale تحت پلی سومنوگرافی قرار گرفتند. بعلاوه از بیماران آزمایش شمارش گلبولی، قند خون ناشتا و لیپیدهای سرم به عمل آمد.
  نتایج: میانگین سنی بیماران 11.7±46.45 سال بود. میانگین bmi در تمام بیماران 6.9±30.8 و در بیماران مبتلا به وقفه تنفسی انسدادی 7.8±33.4، میانگین قطر دور گردن تمام بیماران 3.1±41.3 سانتیمتر و در گروه وقفه تنفسی انسدادی 3.5±42.5 بود. میانگین اندکس خواب آلودگی ess در تمام بیماران 1.1±10.97 و در بیماران با وقفه تنفسی انسدادی 8.8±14.1 بود. یافته های پلی سومنوگرافی در 7 نفر (22.6%) طبیعی، در 7 نفر (22.6%) نشانگان خرخر اولیه، در 10 نفر (32.2%) وقفه تنفسی انسدادی با میانگین اندکس آپنه هیپوپنه 10.2±22.3 و میانگین اشباء اکسیژن شریانی 8.1±72.6، 5 نفر (16.1%) آپنه مرکزی با میانگین اندکس آپنه هیپوپنه 8.7±15.8 و 2 نفر (6.4%) آپنه مخلوط مرکزی و انسدادی را نشان می داد.
  بحث: گرچه در بروز اختلال تنفسی خواب عوامل مختلف از جمله سن، جنس، مصرف سیگار و چاقی نقش دارند اما فراوانی بالای وقفه تنفسی انسدادی خواب در بیماران مورد آزمایش حاکی مواجهه با گاز خردل و تراکئومالاسی ناشی از آن در ایجاد این اختلال می باشد. برای اثبات چنین نقشی نیاز به مطالعه گسترده تر در جانبازان مصدوم با گاز خردل می باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها