• ارزشیابی کارورزی زایمان دانشجویان کاردانی مامایی: مقایسه دو روش دفترچه ثبت مهارت های عملکردی و چک لیست

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1386/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1386/01/01
  • تعداد بازدید: 442
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  مقدمه: روش های ارزشیابی مختلفی برای مهارت های بالینی معرفی شده است. در واحدهای بالینی، استفاده ازچک لیست و دفترچه ثبت مهارت های عملکردی رایج است. هدف از این مطالعه، مقایسه نمرات عملکرد و رضایت دانشجویان در روش های ارزشیابی با چک لیست و استفاده از دفترچه ثبت مهارت های عملکردی در کارورزی زایمان دانشجویان مامایی بود.

  روش ها: در مطالعه ای پیش تجربی که در دانشکده پرستاری و مامایی حضرت زینب (س) وابسته به دانشگاه علوم پزشکی گیلان در نیم سال اول 1384 انجام شد، کلیه دانشجویان ترم چهارم کاردانی مامایی (21 نفر) مورد مطالعه قرار گرفتند. کلیه مهارت هایی که باید دانشجو کسب نماید در دفترچه ثبت مهارت های عملکردی (log book) تهیه و در اختیار مربیان و دانشجویان قرار گرفت تا بطور روزانه نوع مهارت کسب شده و نمره مربوطه دانشجویان در آن ثبت شود. بطور همزمان مربیان با روش معمول چک لیست، دانشجویان را ارزشیابی کردند. نمرات دانشجویان با نرم افزار spss به صورت توزیع فراوانی و میانگین و انحراف معیار تجزیه و تحلیل، و برای مقایسه ها از آزمون های t و مجذور کای استفاده شد.

  نتایج: میانگین و انحراف معیار نمرات کسب شده در روش دفترچه ثبت مهارت های بالینی 16.33±0.77 و در روش چک17.88±0.41  لیست بود که اختلاف معنی دار آماری داشت. کلیه دانشجویان در ابتدا از روند ارزشیابی جدید کاملاً رضایت داشتند ولی پس از رؤیت، نمره رضایت آنها 85.71 درصد بود. رضایت دانشجویان از روش های ارزشیابی اختلاف معنی داری داشت که از ثبت مهارت های عملکردی رضایت بیشتری داشتند.

  نتیجه گیری: استفاده از دفترچه ثبت مهارت های بالینی برای کارورزی زایمان با رضایت بیشتر دانشجویان مامایی همراه بود و ارزشیابی عینی تری را فراهم می ساخت. به هر حال، بکارگیری آن نیاز به انجام اصلاحات و مطالعات وسیعتر در سایر مراکز آموزشی دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها