اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
حوزه های تحت پوشش رویداد
 • بررسی تاثیر نمایش درمانی در افزایش مهارت های حرکتی و حافظه شنیداری کم توان ذهنی باهوش بهر 70-55 در دامنه سنی 15-10 سال

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1386/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1386/01/01
  • تعداد بازدید: 1178
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  هدف: موضوع تحقیق بررسی تاثیر نمایش درمانی در افزایش مهارت های حرکتی و حافظه شنیداری کم توانان ذهنی پسر باهوش بهر 70-55 در دامنه سنی 15-10 سال می باشد.

  روش بررسی: جامعه آماری مورد نظر از دانش آموزان کم توان ذهنی تحت پوشش آموزش و پرورش استثنایی شهر تهران که در سال تحصیلی 84-83 مشغول به تحصیل بوده و باهوش بهر بین 70-55 در دامنه سنی 15-10 سال قرار دارند، تشکیل یافته است. نمونه پژوهشی که افراد آن به صورت تصادفی انتخاب شدند شامل دو گروه آزمایش و گواه بود که در هر گروه 20 نفر قرار داده شد. ابزار پژوهش مورد استفاده در این تحقیق آزمون مهارت های حرکتی –ادراکی برونینکز-اوزرتسکی و آزمون تقویت (توالی) حافظه شنیداری- بیانی می باشد. میانگین های بدست آمده در دو گروه آزمایش و گواه آزمایش و گواه از طریق آزمون آماری (t-test) t مورد مقایسه قرار گرفت.

  یافته ها: بررسی میانگین نمرات پیش آزمون و پس آزمون گروه های پژوهش در دروس مختلف و نیز خرده آزمون های انجام شده در مهارت های حرکتی در اکثر موارد دارای اختلاف آماری  معنادار و تغییرات مثبت می باشد.

  نتیجه گیری: نتایج حاصل از این تحقیق با معناداری اماری در سطح آلفای 0.05 (ضریب اطمینان 95%) نشان داد که اجرای برنامه نمایش درمانی برای گروه هدف، موجب افزایش مهارت های ادراکی و تقویت حافظه شنیداری شده است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها