همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
حوزه های تحت پوشش رویداد
 • بررسی ویژگی های گفتار و زبان کودکان حاصل از درمان های کمک باروری

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1386/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1386/01/01
  • تعداد بازدید: 618
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  هدف: در این مطالعه به بررسی برخی ویژگی های گفتار و زبان کودکان حاصل از درمان های کمک باروری پرداخته شده است.

  روش بررسی: مطالعه از نوع توصیفی-تحلیلی و نمونه گیری به صورت ساده از جامعه در دسترس و به شکل تمام شمار بوده است. 50 کودک صفر تا 49 ماهه از طریق مصاحبه با والدین و مشاهده بالینی کودک توسط آسیب شناس گفتار و زبان مورد ارزیابی قرار گرفته و اطلاعات اخذ شده در پرسشنامه ای ثبت شد. اطلاعات این پرسشنامه بر اساس مقیاس نشانگان زبان ابتدایی دو (elm-2)، آزمون میانگین طول گفته (mlu) و بسته مهارت های دهانی اطفال (posp) می باشد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های تی مستقل، کولموگروف اسمیرنوف، من ویتنی یو و مجذور خی استفاده شد.

  یافته ها: از 50 کودک مورد بررسی 33 نفر (66%) حاصل از درمان های تزریق داخل سیتوپلاسمی اسپرم (icsi) و بقیه حاصل از تلقیح (تزریق اسپرم) داخل رحمی (iui) و لقاح آزمایشگاهی (ivf) بودند. میانگین طول گفته بر حسب واژه در آزمودنی های 19 تا 49 ماهه 3.3 واژه بود. 8% این کودکان در ساختمان اندام های گویایی و 6% در عملکرد اندام های گویایی اختلال نشان دادند. یافته های این پژوهش نشان داد در میانگین طول گفته بر حسب واژه (p=0.069)، سن شروع صداسازی بازتابی (p=0.125)، تعداد واژه های با معنی (p=0.079) و ساختمان و عملکرد اندام های گویایی (p=0.327) بین دو جنس تفاوت معناداری وجود ندارد. در صورتی که در سن شروع قان و قون آهنگین تفاوت بین دو جنس معنادار بود (p=0.026).

  نتیجه گیری: گفتار و زبان کودکان حاصل از درمان های کمک باروری در محدوده طبیعی قرار دارد. برای تعمیم یافته ها نیاز به مطالعات جامع تری می باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها