همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
حوزه های تحت پوشش رویداد
 • تایید روایی سازه نسخه فارسی مجموعه آزمون ارزیابی شناختی کاردرمانی لونشتین (لوتکا)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1386/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1386/01/01
  • تعداد بازدید: 896
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  هدف: اسکیزوفرنیا عموما توام با نقص شناختی است. به دلیل تاثیر نقایص شناختی بر تمامی ابعاد زندگی، ارزیابی شناخت با تقویت طرح های درمانی، به کسب استقلال در زندگی روزمره نیز کمک می نماید. هدف از این پژوهش مقایسه کارکرد شناختی بیماران مبتلا به اختلال اسکیزوفرنیا و افراد عادی جامعه برای تایید روایی سازه مجموعه ارزیابی شناختی کاردرمانی لونشتین (لوتکا) جهت استفاده در ارزیابی های بالینی بیماران اسکیزوفرنیا است.

  روش بررسی: این پژوهش از نوع اعتبارسنجی و رواسازی ابزاری است که به صورت مقایسه ای و بر روی 737 نفر (237 بیمار و 500 فرد عادی) 20 تا 60 ساله انجام شد. نمونه گیری تصادفی و متناسب با ملاک های آزمون بود. ابزار مورد نظر آزمون ارزیابی شناختی کاردرمانی لونشتین بود که شش حوزه از شناخت را مورد ارزیابی قرار می دهد. از طریق پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک و آزمون لوتکا جمع آوری و به کمک آزمون های آماری لیون، تی مستقل و ضریب همبستگی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها: بین وضعیت شناختی بیماران اسکیزوفرنیک و افراد عادی جامعه در تمامی خرده آزمون ها تفاوت معنادار وجود داشت (p<0.001). مقایسه کارکرد شناختی بیماران سرپایی و بستری نیز در زمینه درک زمان و مکان، ادراک بینایی، سازماندهی بینایی حرکتی، عملیات ذهنی و توجه و تمرکز تفاوت معناداری را نشان داد (p<0.001). همچنین بر طبق یافته ها عملیات ذهنی (p=0.033) و توجه و تمرکز (p=0.007) در خانم ها بیشتر از آقایان بود. با افزایش سن نمرات اکتسابی تمامی خرده آزمون ها مورد بررسی کاهش داشت. میانگین نمرات افراد شاغل به صورت معناداری بالاتر از افراد بیکاری بود (p<0.001). میانگین نمرات اکتسابی افراد متاهل در خرده آزمون درک زمان و مکان «جهت یابی» بالاتر بود (p=0.033) و همچنین میان سطح تحصیلات و مطلوبیت همه خرده آزمون ها رابطه معناداری وجود داشت (p<0.001).     

  نتیجه گیری: همان گونه که پیش تر اختلال و نقایص شناختی در افراد اسکیزوفرنیک با روش ها و آزمون های دیگر ثابت شده است، نتایج تحقیق حاضر که با استفاده از آزمون لوتکا می باشد، بر این اختلال صحه می گذارد. لذا نسخه فارسی آزمون لوتکا ابزار معتبر و مناسبی برای ارزیابی اختلال در کارکرد شناختی بزرگسالان مبتلا به اسکیزوفرنیا بوده و قادر است حیطه های اختلال شناختی در آنها را تعیین کند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها