• بررسی تاثیر فرآورده دارویی ms14 بر وزن، اندیکس طحال و ساختار بافت های کلیه، کبد، طحال، ریه، گره لنفی و مغز استخوان موش

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1388/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1388/01/01
  • تعداد بازدید: 557
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  سابقه و هدف: اثر ترکیب گیاهی- دریایی ms14 در درمان بیماری اتوایمیونms  و اثرات ایمنومدولاتوری آن از جنبه های مختلف بررسی شده است. با توجه به احتمال کمعارضه بودن ترکیبات گیاهی نسبت به داروهای شیمیایی، در مطالعه حاضراثر فرآورده گیاهی ms14 بر وزن بدن، اندیکس طحال و برخی از بافت های بدن موش مورد ارزیابی قرار گرفت.

  روش بررسی: تحقیق به روش تجربی روی موش balb/c ماده با میانگین وزنی و گروه سنی مشابه (8-6 هفته) در دو گروه شاهد و دارو انجام گرفت. به گروه دارو، 5 روز متوالی ms14 (با دوز 100 میلی گرم بر کیلوگرم) و به گروه شاهد سرم فیزیولوژی خورانده شد. در روز ششم موش ها وزن و پس از کشتن بدون درد حیوانات، طحال جدا و وزن گردید و به منظور مطالعات بافت شناختی، بافت های طحال، ریه، گره لنفی، کلیه، کبد و مغز استخوان در محلول فرمالین ده درصد جمع آوری شد. از بافت ها مقاطعی به ضخامت 5 میکرومتر بریده و با هماتوکسیلین - ائوزین رنگ آمیزی شدند و تاثیر دارو نسبت به گروه شاهد مورد قضاوت آماری قرار گرفت.

  یافته ها: فرآورده ms14 اثر معنی داری بر وزن بدن و اندیکس طحال موش ها نداشت. در گروه دارو، حداقل 50 درصد از مقاطع ریزبینی طحال و 90 درصد از مقاطع ریزبینی گره لنفی، هیپرپلازی بافت لنفاوی را نشان دادند، در حالیکه در گروه شاهد هیچ گونه تغییر واکنشی مشاهده نشد. جدای از تغییرات هیپرپلاستیک، بافت های طحال و گره لنفی هیچگونه تغییر هیستوپاتولوژیک قابل توجهی را نشان ندادند. ارزیابی بافت شناختی مقاطع ریزبینی بافت های ریه، کلیه، کبد و مغز استخوان در هر دو گروه، تغییر هیستوپاتولوژیک قابل توجهی را نشان نداد.

  نتیجه گیری: به نظر می رسد که ms14 ممکن است موجب القاء تغییرات هیپرپلاستیک واکنشی در اندام های مهم سیستم ایمنی به ویژه در گره های لنفی شود و اثر سوء بر وزن بدن و اندیکس طحال حیوانات ندارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها