• تاثیر اجرای برنامه خودمراقبتی اورم بر شاخص های سردرد بیماران مبتلا به میگرن

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1395/06/17
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1395/06/17
  • تعداد بازدید: 475
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  اهداف: این پژوهش با هدف تعیین تاثیر اجرای برنامه خودمراقبتی اورم بر شاخص های سردرد بیماران مبتلا به میگرن انجام شد.

  مواد و روش ها: در این کارآزمایی بالینی مورد-شاهدی، 83 بیمار مبتلا به میگرن مراجعه کننده به درمانگاه داخلی اعصاب یکی از بیمارستان های شهر تهران در سال 1388 (43 نفر در گروه آزمون و 40 نفر در گروه شاهد) با تخصیص تصادفی در دو گروه آزمون و شاهد مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار گردآوری اطلاعات شامل پرسش نامه اطلاعات دموگرافیک، پرسش نامه شاخص های سردرد میگرنی و پرسش نامه بررسی شناخت اورم، چک لیست های خودمراقبتی و فرم ثبت وقوع سردرد بود. برای گروه آزمون، برنامه خودمراقبتی به صورت 4 جلسه آموزشی 45-30 دقیقه ای بر اساس نیازهای خودمراقبتی اجرا شد. شاخص های سردرد میگرنی (تعداد حملات، شدت و مدت سردرد) در دو مرحله، قبل و سه ماه بعد از اجرای برنامه خودمراقبتی به وسیله پرسش نامه شاخص سردرد میگرنی سنجیده شد و در پایان شاخص های سردرد در دو گروه مقایسه شدند. تحلیل داده ها با نرم افزار spss 15 انجام شد.

  یافته ها: میانگین تعداد دفعات، شدت و مدت حملات سردرد در گروه آزمون بعد از مداخله در مقایسه با گروه شاهد کاهش معنی داری نشان داد (p<0.05).

  نتیجه گیری: اجرای برنامه خودمراقبتی اورم روی بیماران مبتلا به میگرن، موجب کاهش شاخص های سردرد آنان می شود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها