• ارزیابی روند تغییرات فعالیت اسید فسفاتاز آندومتر موش پس از تحریک تخمک گذاری طی دوران ابتدای بارداری طبیعی و کاذب تا زمان لانه گزینی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1395/07/03
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1395/07/03
  • تعداد بازدید: 508
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  هدف: بررسی الگوی تغییرات فعالیت این آنزیم در رحم موش پس از تحریک تخمک گذاری با استفاده از تزریق گنادوتروپینهای  (human chorionic gonadotropin) hcg, (pregnant more serum gonadotropin) pmsgنسبت به گروه شاهد طی دوران ابتدای بارداری طبیعی و کاذب

  مواد و روشها: در این مطالعه که یک تحقیق تجربی است، برای رسیدن به هدف فوق موشهای ماده نژاد nmri با سن بین 10-6 هفته انتخاب و به طور تصادفی به دو گروه شاهد و تحریک شده تقسیم شدند. سپس هر گروه نیز به دو گروه باردار به روش طبیعی و باردار کاذب تقسیم شدند. برای القای بارداری کاذب از تحریک مکانیکی واژن استفاده شد. در هر گروه روزانه 5 سر موش از روز اول تا ششم به طریق جابه جایی مهره های گردنی کشته شدند و به منظور ارزیابیهای بیوشیمیایی، نمونه هایی از شاخهای رحم آنها جدا و پس از هموژن و سانتریفوژ کردن با دور 14000 g استخراج بافتی در معرض سوبسترای پارانیتروفنیل فسفات قرارگرفت و فعالیت آنزیم برحسب u/dl محاسبه و پس از تعیین مقدار پروتئین نمونه ها، فعالیت اختصاصی (acid phosphatase) acp برحسب واحدu/mg  محاسبه شد. در بررسیهای هیستوشیمیایی نیز نمونه هایی به طور مشابه از یک سوم میانی یکی از شاخهای رحم انتخاب شد و با استفاده از دستگاه کرایوستات، برشهایی به ضخامت 5 میکرومتر تهیه شد. سپس برشها، طبق روش گوموری، رنگ آمیزی شدند.

  یافته ها: یافته های به دست آمده نشان داد که تغییرات فعالیت آنزیم رحم در مطالعات بیوشیمیایی با نتایج به دست آمده در بررسیهای هیستوشیمیایی در کلیه گروهها مطابقت دارد. روند تغییرات فعالیت اختصاصی آنزیم acp در نمونه های بافتی رحم تقریباً در کلیه گروهها از روز اول تا چهارم افزایش و پس از آن کاهش داشت. همچنین تفاوت معنی داری بین گروههای کنترل و تحریک شده مشاهده نشد. تغییرات شدت واکنش آنزیم در سلولهای اپی تلیال سطحی و غددی آندومتر بیشتر بود. فعالیت آنزیم در بخش میومتریوم و لامیناپروپریا ثابت دیده شد.

  نتیجه گیری: در مجموع نتایج این تحقیق نشان داد که افزایش فعالیت آنزیم اسیدفسفاتاز در روزهای سوم و چهارم بارداری مؤید نقش این آنزیم در لانه گزینی است، همچنین تحریک تخمک گذاری، نمی تواند باعث تغییرات مشخصی در الگوی فعالیت آنزیم acp آندومتر طی بارداری اولیه شود. هر چند که به مطالعات بیشتری در این زمینه نیاز است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها