• مطالعه آزمایشگاهی اثر ضد قارچ عصاره های افسنطین، اکالیپتوس، پیاز، دارچین، زردچوبه، مریم گلی، نعناع و همیشه بهار بر سوش استاندارد کاندیدا آلبیکانس در مقایسه با دهان شویه نیستاتین

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1395/07/11
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1395/07/11
  • تعداد بازدید: 597
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  زمینه و هدف: گرایش به طب سنتی در سالهای اخیر و تلاش جهت تهیه دهان شویه مناسب ضدقارچ سبب گردید تا مطالعه حاضر با هدف بررسی اثرات ضد قارچی عصاره های گیاهان، دارچین، زردچوبه، افسنطین، مریم گلی، نعناع، همیشه بهار، برروی قارچ کاندیدا آلبیکانس در مقایسه با دهان شویه نیستاتین انجام گیرد.

  روش بررسی: در این مطالعه آزمایشگاهی نمونه استاندارد و ایزوله بومی قارج کاندیدا آلبیکانس به عنوان پاتوژن شایع دهانی و عصاره گیاهان دارچین، زردچوبه، افسنطین، مریم گلی، نعناع، همیشه بهار مورد بررسی قرار گرفتند. سوش استاندارد کاندیدا آلبیکانس با ptcc 5027 از مرکز کلکسیون قارچها و باکتری های صنعتی و عفونی ایران خریداری شد و عصاره گیاهان مذکور پس از خریداری گیاهان و شناسایی آنها توسط آزمایشگاه جهاد دانشگاهی، تهیه گردید. تعداد ده نمونه ایزوله بومی نیز از مخاط کام یا باکال بیماران مراجعه کننده به یکی از درمانگاههای سطح شهر تهیه شد. جهت انجام آزمایشات سوسپانسیون 0.5 مک فارلند هر کدام از سوش های استاندارد بومی تهیه گردید، سپس این سوسپانسیون با دو روش چاهک و آزمایش لوله ای مورد بررسی قرار گرفت. در این مطالعه داده ها با آنالیز anova یک سویه و رگرسیون لجستیکی بررسی شدند.

  یافته ها: نتایج حاصل از این بررسی نشان داد که عصاره گیاهان زردچوبه، اوکالیپتو س، افسنطین، دارچین، مریم گلی، نعناع، پیاز، همیشه بهار همگی دارای اثر ضد قارچی می باشند که این خاصیت در چهار گیاه اول قویتر و قابل توجه می باشد.

  نتیجه گیری: از آنجایی که نتایج مطالعه حاضر نشان داد گیاهان زردچوبه، اکالیپتوس، افسنطین، دارچین دارای اثر ضدقارچ قابل قبولی نسبت به استاندارد نیستاتین می باشند لذا جهت تهیه دهان شویه مناسب ضدقارچ از گیاهان مذکور و تکمیل مطالعه حاضر انجام آزمایشهای تخصصی و بررسیهای بالینی پیشنهاد می گردد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها