• ترکیب بزاق کامل تحریکی و غیرتحریکی در دانشجویان دختر دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1384

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1395/07/11
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1395/07/11
  • تعداد بازدید: 614
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  زمینه و هدف: مزایای استفاده از بزاق (دسترسی آسان و غیرتهاجمی بودن آن) باعث شده که در دو دهه گذشته به عنوان یک مایع منحصر به فرد در تشخیص بیماریها مورد توجه محققان قرار گیرد. هدف از مطالعه حاضر بررسی و مقایسه ترکیبات بیوشیمیایی بزاق کامل تحریکی و غیرتحریکی دانشجویان دختر دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران می باشد.

  روش بررسی: در این مطالعه (case series) پنج میلی متر از نمونه بزاق کامل تحریکی و غیرتحریکی دانشجویان دختر با میانگین سنی 22 سال (19-24 سال) در ماههای اردیبهشت و خرداد سال 1384 به روش انداختن آب دهان جمع آوری شد. سدیم به روش flame – photometry و بقیه ترکیبات بزاقی با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر و کیت های مربوطه به روشهای زیر اندازه گیری شدند: پروتئین به روش بیوره، کلسیم با کمپلکس آرزنازو و منیزیم با کمپلکس گزیلیدیل. تجزیه و تحلیل آماری توسط نرم افزار spss انجام گرفت و میانگین، انحراف معیار (sd) و خطای معیار میانگین (sem) ترکیبات بزاق محاسبه گردید و مقایسه مقادیر فوق در بزاق تحریکی و غیرتحریکی به روش student's unpaired t – test صورت گرفت.

  یافته ها: غلظت (انحراف معیار ± میانگین) پروتئین کامل میلی گرم بر میلی لیتر، منیزیم (mmol/l)، کلسیم (mmol/l) و سدیم (mmol/l) بزاق غیرتحریکی (n=20) به ترتیب 13.95±2.01, 1.90±0.70, 1.19±0.44, 6.19±2.80 و بزاق تحریکی به ترتیب 18.15±4.31, 2.03±0.76, 1.75±0.60, 3.73±1.97 بود.

  نتیجه گیری: سطح کلسیم در بزاق تحریکی و غیرتحریکی اختلاف معنی داری نداشتند در حالی که سدیم و منیزیم در بزاق تحریکی و توتال پروتئین در بزاق غیرتحریکی به طور معنی داری بیشتر بود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها