• بررسی برخی عوامل مرتبط با بهداشت دهان و دندان بر اساس الگوی اعتقاد بهداشتی در دانش آموزان دختر دبیرستانهای شهر یزد

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1395/07/18
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1395/07/18
  • تعداد بازدید: 551
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  زمینه و هدف: بیماری های دهان و دندان از جمله شایع ترین بیماری های مردم دنیا هستند که معمولا در سنین نوجوانی آغاز می شود و رعایت بهداشت دهان و دندان در طی این دوران تاثیر بسیار زیادی بر کاهش این بیماری دارد. مطالعه حاضر با هدف تعیین عوامل مرتبط با بهداشت دهان و دندان بر اساس الگوی اعتقاد بهداشتی در دانش آموزان دختر دبیرستان های شهر یزد انجام شد.

  روش تحقیق: در این مطالعه مقطعی (توصیفی-تحلیلی) که در سال تحصیلی 85-1384 انجام شد، تعداد 201 نفر از دختران دبیرستانی شهر یزد که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی چندمرحله ای انتخاب شده بودند، مورد مطالعه قرار گرفتند. به منظور جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه ای که بر اساس الگوی اعتقاد بهداشتی طراحی شده بود، استفاده گردید. داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار spss و آمار توصیفی و نیز آزمون های همبستگی پیرسون، آنالیز واریانس و آزمون توکی در سطح معنی داری p≤0.05 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

  یافته ها: سن دانش آموزان بین 14-17 با میانگین 0.85±15.2 سال بود. میانگین نمره موانع درک شده دانش آموزانی که شغل پدرشان کارمند بود، 9.77 و در آنهایی که شغل پدرشان کارگر بود، 11.35 به دست آمد. آزمون آماری آنالیز واریانس ارتباط معنی داری را بین این دو مورد نشان داد 65.5% .(p=00.006 ,df=2 ,f=5.306) دانش آموزان یک بار در شبانه روز مسواک می زدند، 37.5% در شبانه روز از نخ دندان استفاده می نمودند و 11.1% هر شش ماه یک بار به دندانپزشک مراجعه می کردند. در بررسی رابطه بین نمره شدت درک شده و نمره رفتارهای بهداشت دهان و دندان، آزمون همبستگی پیرسون ارتباط معنی داری بین این دو مورد نشان داد (p=0.036 ,r=0.148)؛ همچنین این آزمون ارتباط معنی داری را بین نمره موانع درک شده و نمره نحوه رفتار نشان داد (p=0.012 ,r=-0.176) ولی در مورد حساسیت و منافع درک شده، همبستگی معنی دار با رفتار مشاهده نگردید.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها