• بررسی تأثیر پول نقد ناکافی و اضافی و چرخه تبدیل وجه نقد بر عملکرد آینده شرکت های فلزات اساسی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1394/12/03
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1394/12/03
  • تعداد بازدید: 506
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  در بازارهای مالی، همواره هزینه های معاملاتی وجود دارد. این هزینه ها و هزینه های فرصت از دست رفته، به شرکت ها اطمینان می دهند تا اقدام به نگهداری سطح بهینه ای از دارایی های نقدی نمایند. مشکل عدم تقارن اطلاعاتی نیز باعث ایجاد تقاضای احتیاطی برای مانده های نقد می شود. این تحقیق به بررسی تأثیر پول نقد ناکافی و اضافی و چرخه تبدیل وجه نقد بر عملکرد آینده شرکت های فلزات اساسی پرداخته است. در این پژوهش، بررسی تأثیر پول نقد ناکافی و اضافی و چرخه تبدیل وجه نقد بر عملکرد آینده شرکت های فلزات اساسی برای دوره 1381 الی 1391 در صنعت فلزات اساسی صورت گرفت که در مجموع 80 مشاهده برای دوره تحقیق وجود دارد. روش آماری مورد استفاده در این تحقیق روش رگرسیون چند متغیره است. اطلاعات مورد استفاده در این پژوهش از صورت های مالی و یادداشت های پیوست از اطلاعات اولیه تابلوی بورس (گردآوری شده در نرم افزار ره آورد نوین) استخراج شده و داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار excel محاسبه و با نرم افزار spss تکنیک آماری رگرسیون خطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. برای رسیدن به اهداف تحقیق سه فرضیه مطرح گردید که همه آنها مورد تأیید قرار گرفتند و نتایج این تحقیق نشان می دهد که وجوه نقد اضافی نسبت به سطح مطلوب برآورد شده و وجوه نقد ناکافی نسبت به سطح مطلوب برآورد شده با بازده آتی دارایی های عملیاتی رابطه معکوس دارد. اما چرخه تبدیل وجه نقد با بازده آتی دارایی های عملیاتی رابطه مستقیم دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها