• کاهش جریان خون و درجه حرارت مفصل زانوی موش صحرایی به وسیله مهارکننده های کانال کلسیم در شرایط التهاب مزمن

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1385/06/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1385/06/01
  • تعداد بازدید: 369
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  مقدمه: در التهاب مزمن ایجاد شده در مفصل زانو توسط اجوانت کامل فروند (cfa) جریان خون افزایش می یابد. از آنجایی که در مطالعات قبلی اثر ضدالتهابی مسددهای کانال کلسیم گزارش شده است، در مطالعه حاضر نقش این مهارکننده ها بر روی شاخص های التهاب جریان خون و درجه حرارت در مفصل زانوی ملتهب ناشی از تزرق اجوانت، مورد بررسی قرار گرفت.

  روش کار: این مطالعه تجربی بر روی 8 گروه موش صحرایی نر بالغ انجام شد. گروه i در زانوی راست آن ها ml 0.2 محلول اجوانت کامل فروند complete freund’s adjuvant (cfa)، گروه ii هم حجم  cfa، سالین در زانوی آن ها تزریق شد. گروه iii به آن ها cfa تزریق شده و از روز هفتم تا پایان مطالعه هم حجم داروهای مصرفی، دیمتیل سولفوکسید را به صورت خوراکی دریافت کردند و گروه های v و iv گروههای به ترتیب دوز اندک وراپامیل و نیفدیپین و گروه های vii و viبه ترتیب دوز زیاد وراپامیل و نیفدیپین از روز هفتم تا پایان مطالعه به صورت خوراکی دریافت کردند. گروه viii ایبوپروفن را با دوز mg/kg 15 از روز هفتم مطالعه، روزانه به صورت خوراکی مصرف کردند. تغییرات جریان خون و تغییرات درجه حرارت موضعی مفصل با استفاده از دستگاه جریان سنج لیزری برای مدت 28 روز بعد از تزریق  cfa اندازه گیری شد. برای تجزیه و تحلیل آماری از آزمون های آنالیز واریانس و t استفاده شد.

  نتایج: تزریق  cfaبه طور معنی داری در تمام 28 روز نسبت به روز صفر جریان خون را افزایش نشان داد، به طوری که در روز هفتم، افزایش 6.1±121.7 درصدی در جریان خون را موجب می شد. مصرف دوز اندک وراپامیل و دوز اندک نیفدیپین جریان خون افزایش یافته ناشی از تزریق cfa منجر شدند. مصرف دوزهای زیاد وراپامیل و نیفدیپین نیز باعث کاهش جریان خون مفصل شدند، اثر مهاری این مهارکننده ها بر جریان خون مفصل با اثر ایبوپروفن قابل مقایسه بود. در خصوص درجه حرارت مفصل ملتهب، دوز اندک وراپامیل و نیفدیپین و دوز زیاد نیفدیپین و وراپامیل اعمال نموده اند. تفاوت معنی دار بین دوزهای مختلف مسددها با ایبوپروفن در کاهش درجه حرارت مشاهده نشد.

  نتیجه گیری: نتایج این مطالعه معرف این می باشد که داروهای مهارکننده کانال کلسیم در شرایط التهاب مزمن ناشی از تزریق cfa، افزایش جریان خون و درجه حرارت در موضع التهاب را مهار نموده و احتمالاً از این طریق التهاب مزمن را کاهش می دهد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها