• رابطه میان نفوذ اجتماعی با خودکارآمدی ورزشکاران

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1396/07/23
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1396/07/23
  • تعداد بازدید: 770
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه نفوذ اجتماعی با خودکارآمدی ورزشکاران انجام شد. روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش شامل ورزشکاران رشته ایروبیک شهر قزوین در سال 95- 1394 است. تعداد 100 ورزشکار به صورت تصادفی از میان این افراد انتخاب شدند. پرسشنامه نفوذ اجتماعی یوکل و همکاران (2003) و پرسشنامه خودکارآمدی شرر و همکاران (1982) توسط ورزشکاران تکمیل شد. نتایج بدست آمده از همبستگی پیرسون نشان داد که رابطه معنی دار و مثبت بین نفوذ اجتماعی با خودکارآمدی ورزشکاران وجود دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها