همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
حوزه های تحت پوشش رویداد
 • شناسایی و ارزیابی ریسک آلاینده های هیدروکربنی موجود در آب خام مصرف شده و پساب خروجی از پالایشگاه

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 971
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺠﺎورت ﭘﺎﻻیﺸﮕﺎﻫﻬﺎی ﻛﺸﻮر ﺑﺎ ﻣﺮاﻛﺰ ﺷﻬﺮی و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن ﺗﺎﺛیﺮﭘﺬیﺮی ﻣﺤیﻂ زیﺴﺖ اﻧﺴﺎنی از ﭘﺴﺎب ﺧﺮوجی از ایﻦ ﻣﺮاﻛﺰ، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺷﻨﺎﺳﺎیی آﻻیﻨﺪه ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در آب ﺧﺎم ﻣﺼﺮف ﺷﺪه ﭘﺎﻻیﺸﮕﺎﻫﻬﺎ و ﭘﺴﺎب ﺧﺮوجی آﻧﻬﺎ از اﻫﻤیﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮجهی ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ. در ایﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداری و آزﻣﺎیﺸﺎت ﻻزم ﺑﺮ آب ﺧﺎم ﻣﺼﺮف ﺷﺪه در واﺣﺪﻫﺎی ﺑﻮیﻠﺮ و ﺑﺮﺟﻬﺎی خنک ﻛﻨﻨﺪه و ﭘﺴﺎب ﺧﺮوجی یکی از ﭘﺎﻻیﺸﮕﺎﻫﻬﺎی ﻛﺸﻮر، آﻻیﻨﺪه ﻫﺎی ﻫیﺪروکربنی ﻣﻮﺟﻮد در آن ﺷﻨﺎﺳﺎیی و ﭘﺲ از ﻣﻘﺎیﺴﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ زیﺴﺖ محیطی، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی ایﻦ آﻻیﻨﺪه ﻫﺎ اﻗﺪام ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻧﺘﺎیﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺣﺎکی از ﺣﻀﻮر ﺑﺮخی از ﺗﺮﻛیﺒﺎت diesel) tphs) در آب ﺧﺎم ﻣﺼﺮف ﺷﺪه و ﻛﻠیﻪ ﺗﺮﻛیﺒﺎت tphs(ﺷﺎﻣﻞ gasoline ،kerosene و diesel) و یکی از ﺗﺮﻛیﺒﺎت naphthalene) pahs) در ﭘﺴﺎب ﺧﺮوجی از ﭘﺎﻻیﺸﮕﺎه ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﺑﻪ ﻣیﺰان ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺣﺪود اﺳﺘﺎﻧﺪارد می ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮ اﺳﺎس ارزیﺎبی ریسک اﻧﺠﺎم ﺷﺪه، ﺧﻄﺮﻧﺎﻛﺘﺮیﻦ آﻻیﻨﺪه ﻣﻮﺟﻮد در ﭘﺴﺎب ﺧﺮوجی از ﭘﺎﻻیﺸﮕﺎه naphthalene ﺑﺎ ﺷﺎﺧﺺ ﺧﻄﺮﻧﺎکی ﻣﻌﺎدل 0.013 ﺑﻮده اﺳﺖ. آﻻیﻨﺪه ﻫﺎی btex ﺑﺪﻟیﻞ ﻓﺮاریﺖ و ﻋﺪم اﻣﻜﺎن اﻧﺠﺎم آزﻣﺎیﺸﺎت در ﻣﺤﻞ، ﻣﻮرد ارزیﺎبی ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻨﺪ. 

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها