جستجوی محقق :
همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
1 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • دانشگاه : -
  تحصیلات : -
  تعداد مقالات : 1 مقاله
  توضیحات : اﺳﺘﺎدیﺎر - داﻧﺸﮕﺎه صنعتی ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﺼیﺮاﻟﺪیﻦ ﻃﻮسی، ﺗﻬﺮان داﻧﺸﻜﺪه ﻋﻤﺮان-ﻣﺤیﻂ زیﺴﺖ
  جزئیات بیشتر
  • رشته : -
  • گرایش : -
  • تحصیلات : -
  • تاریخ انتشار : 1400/07/29
مقالات جدیدترین رویدادها