اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
حوزه های تحت پوشش رویداد
 • تعیین تاثیرات ساختاری مشارکت کارکنان، سیستم تشویق و هویت سازمانی، رضایت، اعتماد و بهره وری کارکنان (مطالعه سازمان های دولتی استان مرکزی)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1396/08/07
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1396/08/07
  • تعداد بازدید: 491
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  بهره وری کارکنان به عنوان نتیجه مهم رفتار سازمانی، در دهه های اخیر موضوع بسیاری از متون رفتار سازمانی و مورد توجه محققان در این زمینه بوده است. بهره وری کارکنان در سازمان می تواند پیامدهای مثبت و متعددی داشته باشد. بنابراین لازم است عوامل موثر بر بهره وری کارکنان مورد بررسی قرار گیرد. مقاله حاضر با هدف تعیین تاثیرات ساختاری مشارک کارکنان، سیستم تشویق و هویت سازمانی، رضایت، اعتماد و بهره وری کارکنان سازمان های دولتی استان مرکزی انجام شده است. روش تحقیق توصیفی- علَی و روش گردآوری اطلاعات میدانی است. جامعه آماری کارکنان سازمان های دولتی استان مرکزی می باشند و تعداد نمونه آماری مورد سنجش 284 نفر می باشد. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه بوده، و آزمون فر ضیه ها با استفاده از روش مدل سازی معادلات ساختاری و به کمک نرم افزار لیزرل انجام پذیرفته است. نتایج بدست آمده نشان داده است که متغیرهای مشارک کارکنان، پاداش های غیرمادی، رضایت و اعتماد بر بهره وری کارکنان تاثیرگذار هستند، متغیر هوش سازمانی از طریق متغیر اعتماد و رضایت بر روی بهره وری کارکنان تاثیرگذار است و متغیر پاداش های مادی بر هویت سازمانی و اعتماد بر رضایت تاثیر معناداری ندارند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها