• تأثیر ورزش در کاهش افسردگی جوانان حدود سنی 20 تا 23 سال

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1396/08/23
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1396/08/23
  • تعداد بازدید: 747
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  هدف از تحقیق حاضر بررسی مقایسه افسردگی در بین افراد ورزشکار و غیر ورزشکار و تاثیر ورزش بر روی جوانان حدود سنی 20 تا 23 سال شهرستان لردگان که فرضیه عنوان شده عبارتند از اینکه بین افرادی که ورزش می کنند و افرادی که ورزش نمی کنند از لحاظ افسردگی تفاوت معنی داری وجود دارد. که جامعه مورد مطالعه عبارتند از جوانان حدود سنی 20 تا 23 ساله است که 120 نفر به عنوان نمونه انتخاب گردیده و آزمون افسردگی بک بر روی آن ها اجرا گردیده است که این آزمون دارای 21 سوال 4 گزینه ای است که بعد از جمع آوری نمرات خام آزمودنی ها از روش آماری t متغییر مستقل استفاده گردیده که نتایج فرضیه به دست آمده به این علت که t به دست آمده از t جدول در سطح معنی داری 5% بزرگ تر بود مورد تایید قرار گرفته است و بین افسردگی افرادی که ورزش می کنند و افرادی که نمی کنند تفاوت وجود دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها