• تعیین تأثیر درمان فراشناختی بر نشخوار فکری و نشانه های اختلال وسواسی اجباری بیماران مبتلا به وسواس اجباری

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1397/04/14
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1397/04/14
  • تعداد بازدید: 378
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  هدف پژوهش تعیین تأثیر درمان فراشناختی بر نشخوار فکری و نشانه های اختلال وسواسی اجباری بیماران مبتلا به وسواس اجباری بود. روش پژوهش نیمه آزمایشی با پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل تمامی افراد دارای اختلال وسواس اجباری مراجعه کننده به مراکز بهداشتی و درمانی شهر تهران بود که از این میان تعداد 30 نفر به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه 15 نفر آزمایش و کنترل قرار گرفتند. دو گروه در دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون به مقیاس نشخوار فکری (نالن هوکسما و مارو، 1991) و پرسشنامه وسواسی اجباری مادزلی هاجسون و راکمن (1977) پاسخ دادند. گروه آزمایش بین مرحله پیش آزمون و پس آزمون برنامه درمان فراشناختی را به مدت 12 جلسه دریافت نمودند. داده های پژوهش به وسیله آزمون تحلیل کوواریانس و نرم افزار spss-20 تحلیل شدند. یافته های پژوهش نشان داد که در مرحله پس آزمون بین نشخوار فکری و نشانه های اختلال وسواسی اجباری (مولفه های وارسی، شستشو و کندی)، گروه آزمایش و کنترل تفاوت معناداری وجود داشته است (0.01p<). با توجه به یافته های پژوهش می توان عنوان داشت که درمان فراشناختی بر نشخوار فکری و نشانه های اختلال وسواسی اجباری بیماران مبتلا به وسواس اجباری تاثیر داشت.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها