• بررسی رابطه بین اعتیاد به اینترنت و سواد اطلاعاتی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نور (مطالعه موردی: خراسان رضوی مرکز مشهد)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1397/04/14
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1397/04/14
  • تعداد بازدید: 455
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  هدف: پژوهش حاضر به بررسی رابطه اعتیاد به اینترنت و ابعاد سواد اطلاعاتی بر اساس مدل بیگ سیکس در بین دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نور خراسان رضوی واحد مشهد می پردازد.

  روش پژوهش: این پژوهش از نوع کاربردی است و به روش همبستگی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش را دانشجویان در تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نور خراسان رضوی واحد مشهد تشکیل می دهند که از بین آن ها با استفاده از نمونه گیری تصادفی طبقه ای (بر اساس مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد و دکتری) 135 نفر انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها، 2 پرسشنامه است. در این پژوهش برای سنجش میزان اعتیاد به اینترنت از پرسشنامه اعتیاد اینترنتی یانگ (شامل 20 پرسش) و برای سنجش سواد اطلاعاتی، بر مبنای مدل بیگ سیکس پرسشنامه ای محقق ساخته (شامل 30 پرسش) استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها در سطح توصیفی از میانگین و انحراف معیار و در سطح استنباطی از آزمون تی استودنت تک نمونه ای و آزمون همبستگی پیرسون استفاده گردید.

  یافته ها: یافته ها نشان داد که به طور کلی میزان اعتیاد به اینترنت در بین دانشجویان تحصیلات تکمیلی در حد خفیف می باشد و سواد اطلاعاتی آن ها بر اساس مدل بیگ سیکس بیش تر از حد متوسط است. هم چنین یافته ها نشان داد که میزان اعتیاد به اینترنت و سواد اطلاعاتی رابطه همبستگی منفی وجود دارد.

  نتیجه گیری: با استفاده از مهارت های سواد اطلاعاتی به عنوان جزء جدایی ناپذیر فعالیت های اطلاعاتی و تفکر انتقادی در محیط های علمی، آموزشی و پژوهشی می توان تأثیر مخرب اعتیاد به اینترنت بر عملکرد تحصیلی دانشجویان را کاهش داد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها