• مطالعه تاثیرچندرسانه ای ها برانگیزش تحصیلی و یادگیری دانش آموزان در درس علوم تجربی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1397/04/14
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1397/04/14
  • تعداد بازدید: 480
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  به کارگیری تکنولوژی آموزشی به طور صحیح و اصولی باعث ارتقا هدف های آموزشی از نظر کمی و کیفی می شود و استفاده از چند رسانه ای ها می تواند معلمان را در انجام این امر یاری کند. هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر نرم افزار چند رسانه ای طراحی شده علوم تجربی (مخلوط و تغییرات شیمیایی) بر انگیزش تحصیلی ویادگیری دانش آموزان می باشد. جامعه آماری عبارت است از کلیه دانش آموزان پایه هشتم دوره ی متوسطه اول (دولتی و غیر دولتی) ناحیه یک یزد در سال تحصیلی 95 - 94 که برابر با 4432 دانش آموز می باشد. حجم نمونه شامل 80 نفر از دانش آموزان (40 نفر پسر- 40 نفردختر) که به روش خوشه ای چند مرحله ای انتخاب وبا تخصیص تصادفی در دو گروه آزمایش (20 نفر) و کنترل (20 نفر) از هرجنسیت قرار گرفتند. گروه های آزمایش (پسران- دختران) تحت آموزش نرم افزار چند رسانه ای علوم تجربی که توسط پژوهشگر طراحی شده بود به مدت 8 جلسه قرار گرفتند. ابزار پژوهش برای گردآوری اطلاعات پرسشنامه انگیزش تحصیلی هارتر (1986) بود که جهت پیش آزمون وپس آزمون از هر دو گروه استفاده شد و پایایی آن در این پژوهش 0.992 می باشد. هم چنین برای سنجش یادگیری فراگیران از آزمون های محقق ساخته درس علوم تجربی که به تایید متخصصان رشته علوم تجربی رسیده بود، جهت پیش آزمون و پس آزمون استفاده گردید. برای تعیین روایی آن از نظرات دبیران علوم تجربی و اساتید محترم دانشگاه از جمله استاد راهنما استفاده گردید. هم چنین پایایی آزمون پیشرفت تحصیلی علوم تجربی در این پژوهش برابر با 0.979 می باشد. تحلیل آماری بر اساس کواریانس نشان دادکه نرم افزارچند رسانه ای آموزش علوم تجربی موجب افزایش انگیزش تحصیلی و یادگیری دانش آموزان پایه هشتم گردیده است. هم چنین آموزش علوم تجربی از طریق چند رسانه ای طراحی شده بر انگیزش درونی و بیرونی تاثیر مثبت دارد. هم چنین پژوهش نشان داد که بین اثر نرم افزار چند رسانه ای علوم تجربی بر مولفه های انگیزش و یادگیری بر حسب جنسیت دانش آموزان تفاوت معنادار آماری وجود ندارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها