• بررسی رابطه میزان استفاده از اینترنت با خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوم شهر دهدشت

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1397/04/14
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1397/04/14
  • تعداد بازدید: 895
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  به منظور ارتقای کیفیت آموزش در مراکز علمی و آموزشی، استفاده از فنّاوری های ارتباطی به خصوص اینترنت، تشویق و تبلیغ می شود. این در حالی است که هنوز تحقیقات کافی در مورد نقش اینترنت در بهبود کیفیت آموزش و ویژگی های مثبت روان شناختی دانش آموزان انجام نشده است. مطالعه حاضر با هدف بررسی رابطه میزان استفاده از اینترنت با خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان دبیرستان انجام شد. روش تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی است جامعه مورد پژوهش را کلیه دانش آموزان دوره دوم مقطع متوسطه شهر دهدشت در نیمسال اول سال تحصیلی 95 - 96 تشکیل داده اند که تعداد آن ها 2199 نفر بود که طبق فرمول (تاباچنیک و فیدل) 182 نفر از آن ها انتخاب شدند. که از روش نمونه گیری خوشه ای استفاده شد. برای جمع آوری داده ها از یک پرسش در ارتباط با اینترنت و پرسشنامه خودکارآمدی تحصیلی جینکز و مورگان استفاده شد. داده های بدست آمده با استفاده از ضریب همبستگی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها نشان می دهد که خودکارآمدی تحصیلی و استعداد دانش آموزان با اینترنت در ارتباط می باشد ولی با بافت و کوشش رابطه معناداری وجود ندارد. نتایج نشان می دهد اینترنت تنها با متغیر خودکارآمدی و استعداد رابطه منفی دارد یعنی هر چه میزان استفاده از اینترنت افزایش یابد این دو متغیر کاهش می یابند و در سایر زمینه ها تغییر خاصی یافت نشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها