• تأثیر برگزاری المپیاد بر سازگاری اجتماعی دانش آموزان مقطع متوسطه دوم

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1397/04/14
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1397/04/14
  • تعداد بازدید: 300
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  هدف از انجام پژوهش بررسی تأثیر برگزاری المپیاد ورزشی بر سازگاری اجتماعی دانش آموزان مقطع متوسطه دوم بود. روش پژوهش حاضر از نوع نیمه تجربی با طرح پیش آزمون- پس آزمون همراه با گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل تمامی دانش آموزان مدارس مقطع متوسطه دوم شهر کرج در سال 1396 بود که 30 دانش آموز از دو مدرسه به عنوان نمونه انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه تجربی (15=n) و کنترل (15=n) قرار گرفتند. از پرسشنامه سازگاری دانش آموزان دبیرستانی سینها و سینگ (aiss) به عنوان ابزار استفاده شد. المپیاد به مدت چهار هفته و طی 10 جلسه برگزار شد. اطلاعات با آزمون تحلیل واریانس دو عاملی (ترکیبی) تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد برگزاری المپیاد ورزشی بر سازگاری اجتماعی (0.000(p= دانش آموزان تأثیر معناداری دارد. نتیجه می گیریم می توان با برگزاری المپیاد ورزش دانش آموزی سازگاری اجتماعی دانش آموزان را بهبود بخشید.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها