• بررسی رابطه اخلاق حرفه ای معلمان با کیفیت زندگی کاری و خودکارآمدی آنان در مدارس ابتدایی شهر اردبیل

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1397/04/14
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1397/04/14
  • تعداد بازدید: 3037
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  آموزش و پرورش سازمانی پویا در جامعه محسوب گردیده که وظیفه آموزش پایه را بر اعضای جامعه بر عهده دارد. معلمان، که از محورهای مهم در سازمان آموزش و پرورش محسوب می گردند. از جمله عواملی که می تواند در مطلوبیت وضعیت معلمان اثرگذار باشد عامل کیفیت زندگی کاری است، و خوکارآمدی است هر میزان که اشخاص از نظر کیفیت زندگی کاری در سطح بالاتری قرار گیرند به همان میزان تلاش و کوشش بیشتری در راستای رسیدن به اهداف خود انجام خواهند داد. هم چنین خودکارآمدی در حوزه یادگیری اجتماعی و نظریه های شناختی برای رفتار حرفه ای افراد موثر واقع می گردد. بدین لحاظ بررسی عوامل اثرگذار بر دو عامل فوق نیز می تواند حائز اهمیت باشد از جمله این عوامل اخلاق حرفه ای معلمان است که به نوبه خود می تواند در افزایش و ارتقاء کیفیت زندگی کاری و خودکارآمدی اثرگذار باشد در تحقیق حاضر که به روش توصیفی- همبستگی صورت پذیرفته، با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته اخلاق حرفه ای معلمان و پرسشنامه خودکارآمدی وارترز و جروسلم gse-10 و پرسشنامه کیفیت زندگی کاری والتون wql. با طرح یک فرضیه اصلی و چهار فرضیه فرعی به بحث و بررسی در خصوص رابطه متغیرهای خودکارآمدی و کیفیت زندگی کاری (متغیر های وابسته) با اخلاق حرفه ای (متغیر مستقل) پرداخته شد که درنهایت مشخص گردید که بین متغیرهای وابسته و مستقل در سطح کم تر از 0.01 همبستگی وجود دارد. هم چنین مولفه های احترام به ارزش ها، عدالت و انصاف و مسئولیت پذیری توانایی پیش بینی خودکارامدی را در سطح 0.21=r2 از خود نشان دادند ضمن آنکه در رگرسیون گام به گام مولفه های وفاداری و همددری با دیگران توانستند در سطح 0.31=2r متغیر کیفیت زندگی کاری را پیش بینی نمایند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها