• نقش دشواری در کنترل تکانه و اضطراب صفت در پیش بینی پیشرفت تحصیلی دانشجویان

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1397/04/14
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1397/04/14
  • تعداد بازدید: 607
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  پیشرفت تحصیلی دانشجویان به عنوان سرمایه های انسانی هر کشور یکی از دغدغه های مهم نظام آموزشی در سراسر جهان و ایران است. هدف مطالعه حاضر بررسی نقش دشواری در کنترل تکانه و اضطراب صفت در پیش بینی پیشرفت تحصیلی دانشجویان بود. روش پژوهش حاضر، از نوع توصیفی همبستگی (رگرسیون چند گانه) بود. جامعه آماری پژوهش حاضر، شامل کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی مشغول به تحصیل در سال تحصیلی 96 - 97 در دانشگاه ارومیه می شد که تعداد 125 نفر به شیوه تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب شدند. داده ها با استفاده از پرسشنامه های دشواری در تنظیم هیجان و اضطراب صفت حالت جمع آوری و با استفاده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه و با نرم افزار spss تحلیل شد. نتایج نشان داد که بین دشواری در کنترل تکانه و اضطراب صفت با پیشرفت تحصیلی همبستگی معنادار منفی وجود دارد و این دو متغیر پیش بین نسبتا خوبی برای چگونگی پیشرفت تحصیلی هستند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها