• اثربخشی آموزش مهارت های فرزند پروری مثبت بر خودکارآمدی تحصیلی و انگیزش پیشرفت دانش آموزان

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1397/04/14
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1397/04/14
  • تعداد بازدید: 1398
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش مهارت های فرزند پروری مثبت بر خودکارآمدی تحصیلی و انگیزش پیشرفت دانش آموزان بود. روش پژوهش، نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه ی موردمطالعه در این پژوهش کلیه مادران دانش آموزان 13-15 ساله مدارس متوسطه اول شهر صنعتی البرز در سال 1396 بود که 30 نفر از آن ها به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. شرکت کنندگان به صورت تصادفی به دو گروه 15 نفری تقسیم شدند (یک گروه آزمایش و یک گروه کنترل). گروه آزمایش، برنامه آموزش مهارت های فرزند پروری مثبت را در 8 جلسه دریافت کردند در حالی که به گروه کنترل این آموزش ارائه نشد. جهت گرداوری اطلاعات از پرسشنامه انگیزش پیشرفت هرمنس (1971) و پرسشنامه خودکارآمدی دانش آموز جینکز و مورگان (1999) استفاده شد. اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از تحلیل کوواریانس، با استفاده از نسخه 23 نرم افزار آماری spss تحلیل شد. نتایج تحلیل کواریانس نشان داد، آموزش مهارت های فرزند پروری مثبت بر افزایش خودکارآمدی تحصیلی و انگیزش پیشرفت دانش آموزان تأثیر معناداری دارد. بنابراین می توان گفت بهبود خودکارآمدی تحصیلی و انگیزش پیشرفت دانش آموزان نتیجه تغییر الگوها و روش های فرزند پروری در مادرانشان می باشد که در جلسات فرزند پروری مثبت شرکت کرده بودند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها